תולעפה תולעפה יתות :םש
17:52 04/06/07 :ךיראת
הרשעהו תונטייק ,םויס תוביסמל םידליל הלעפהו הריצי תוכרע :אשונ
:העדוה
,םידומילה תנש םויס תארקל םכתא ןיינעל יתיצר ,םלוכל םולש
םינגל תונכומ הלעפהו הריצי תוכרעב תונטייקהו םויסה תוביסמ
!דחוימב םייביטקרטא םיריחמ .רפסה יתבלו

:גוסמ תוכרע ונתחתמאב

םיריעצ םיחבט

םינאידניא

לוח יקובקב יולימ תנדס

םינפי םיליהא

אשד שאר

ילמשח לגעמ

םיעוקעק

...דועו

...םכמ עומשל חמשא

0544287472 ןופלט
ץראה יקלח לכל םיחולשמ:תובוגת

(13:58 04/07/07) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    
(17:52 04/06/07) תולעפה תולעפה יתות \ הרשעהו תונטייק ,םויס תוביסמל םידליל הלעפהו הריצי תוכרע    
(20:09 21/05/07) x x \ הנטייק    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא