בשחמ בשחמ :םש
13:58 04/07/07 :ךיראת
םיבשחמ קיצ קי'צ :אשונ
:העדוה
הקיסומל
compaq microtower 4ו דנואסל בשחמ-P
1GRAM 160GB cd/dvd-ram X16
m-audio delta
ח"ש3800
<יוסח רפסמ> <יוסח רפסמ> <יוסח רפסמ>:לט

:תובוגת

(14:00 04/07/07) בשחמ בשחמ \ הריכמל    
(13:58 04/07/07) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    
(17:52 04/06/07) תולעפה תולעפה יתות \ הרשעהו תונטייק ,םויס תוביסמל םידליל הלעפהו הריצי תוכרע    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא