בשחמ בשחמ :םש
14:00 04/07/07 :ךיראת
הריכמל :אשונ
:העדוה
בשחמ הריכמל
ןורכז :אבה טוריפה יפל .8MS "\17 קד ךסמ+בשחמ
AMD 64BIT דבעמ . 2.5 CL 400MHZ DDR 512MB
16X DUAL LAYER ` DVD ברוצ .3000ATHLON
80G חישק קסיד . 4167LG
<יוסח רפסמ> <יוסח רפסמ> :'לט בשחמ
השנמ יפלא
:תובוגת

(13:11 15/07/07) ןורי לובליבה םלועב לובו ליב \ תדלוה םויל תפרטומ העפוה    
(14:00 04/07/07) בשחמ בשחמ \ הריכמל    
(13:58 04/07/07) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא