ןורי לובליבה םלועב לובו ליב :םש
13:11 15/07/07 :ךיראת
תדלוה םויל תפרטומ העפוה :אשונ
:העדוה
הגוע םכל תופאל וסני םילבלובמ םיחבט דמצ

.רומוה הברה הברהו הקיזומ ,םיסרפ ,תולעפה ,םימסק בלשמה עפומב

םירוהה םכל םגו הלעמו 4 ליגמ תחטבומ האנה

םידלי םע עוריא לכו םויס תוביסמ ,תדלוה ימיל םיאתמ

םיריחמ ןווגמב םידליל תויוליעפ ןווגמו םיפסונ םיעפומ

ןרוא <יוסח רפסמ> :םיטרפל ןופלט

םירוביד רתא ךרד םתעגהש ןייצל שי החנה ח"ש 200 לבקל תנמ לע:תובוגת

(16:44 11/08/07) ןמלפא הירוטקיו ןמלפא הירוטקיו \ הקיסומתיר    
(13:11 15/07/07) ןורי לובליבה םלועב לובו ליב \ תדלוה םויל תפרטומ העפוה    
(14:00 04/07/07) בשחמ בשחמ \ הריכמל    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא