ןמלפא הירוטקיו ןמלפא הירוטקיו :םש
16:44 11/08/07 :ךיראת
הקיסומתיר :אשונ
:העדוה
חמשת הקיסומלו םידליל הבהא הברה םע הקיסומל המיהדמ הרומ
םינוש הניגנ ילכב הוולמ , םינגב הקיסומ ירועש ריבעהל
.םיפסונ םירזיבאו
,ךרה ליגל ךוניחל תדחוימ תוחמתה תוצלמהו תולוכי תולבק םע הרומ
דחוימה ךוניחה םוחתלו
םייתעבג ןג תמר ביבא לת רוזאב תועצה לבקל דאמ חמשא
.היתוביבסו

0779320312 :ןמלפא הירוטקיו:תובוגת

(00:07 21/08/07) טחוש ילטנ \ "םילוגיעה ריעב הביסמ"רפס    
(16:44 11/08/07) ןמלפא הירוטקיו ןמלפא הירוטקיו \ הקיסומתיר    
(13:11 15/07/07) ןורי לובליבה םלועב לובו ליב \ תדלוה םויל תפרטומ העפוה    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא