טחוש ילטנ :םש
00:07 21/08/07 :ךיראת
"םילוגיעה ריעב הביסמ"רפס :אשונ
:העדוה

,םולש

ןתינו רעס תאצוהב אצי .ךרה ליגל דעוימה ,ירפס לע ץילמהל יתיצר
ימיל ,ןגל השיכרל םיאתמ.יקצמיטס תויונחבו האצוהב השיכרל
.´דכו תדלוה
.ומשרתהו ,רפסה לע דמחנ ריצקת וארק

:תובוגת

(08:38 27/09/07) ./ יקיר \ הקיסומתיר    
(00:07 21/08/07) טחוש ילטנ \ "םילוגיעה ריעב הביסמ"רפס    
(16:44 11/08/07) ןמלפא הירוטקיו ןמלפא הירוטקיו \ הקיסומתיר    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא