./ יקיר :םש
08:38 27/09/07 :ךיראת
הקיסומתיר :אשונ
:העדוה
יקיר
riki_sha@netvision.net.il


תמר ,ףסוי רדה רוזאב ףסונ ןג תשפחמו הקיסומתירל הרומ ינא
.<יוסח רפסמ> ןופלטל תונפל אנ , ליחה תמר, ןורשה
:תובוגת

(15:17 27/10/07) ןגו ךוניח הקיטסילוה םידודלי \ ישיא רתא הנב    
(08:38 27/09/07) ./ יקיר \ הקיסומתיר    
(00:07 21/08/07) טחוש ילטנ \ "םילוגיעה ריעב הביסמ"רפס    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא