... ריפוא תימע :םש
17:44 20/11/07 :ךיראת
הכונח יפד :אשונ
:העדוה
www.kasum.net רתאל סנכיהל םכתא ןימזמ ינא
...םכליבשב דחוימב ונכהש םישדחה העיבצה יפד תא דירוהלו

הנתמב

םוסקו חמש גח םכל לחאמ

הכרבב
ריפוא תימע:תובוגת

(15:12 31/12/07) ... ךליל \ ןוחתפשמ    
(11:08 21/11/07) ד ןורש \ [ת"ל] תולפטמ ירתאה ןומה שי םויה    
(17:44 20/11/07) ... ריפוא תימע \ הכונח יפד    
(16:23 18/11/07) ןותחפשמ תאיל \ םייתעבג תאיל ןותחפשמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא