... ךליל :םש
15:12 31/12/07 :ךיראת
ןוחתפשמ :אשונ
:העדוה
http://www.planetnana.co.il/lilachalfon/:תובוגת

(14:46 01/01/08) רב הנפד \ ץועי היחנה הארוה -רב הנפד    
(15:12 31/12/07) ... ךליל \ ןוחתפשמ    
(11:08 21/11/07) ד ןורש \ [ת"ל] תולפטמ ירתאה ןומה שי םויה    
(17:44 20/11/07) ... ריפוא תימע \ הכונח יפד    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא