םלסמא יתמא רשא :םש
23:13 11/02/09 :ךיראת
ספספמ םדליש םירוהל הציע :אשונ
:העדוה
דליל בצמ םושב ריעהל אלו דודיע הברה ךירצ ישיא ןויסנמ
קיסעיש והשמ ול תתל ינש רבד, ישיאה ןוחטיבה תא ול תולעהלו
ותעד תא חיסיש ידכ תויח לש רפס וא סירטט ןוגכ םיתורישב ותוא
שיגרמש וליפא עובק ןמזב םויב םימעפ שולש סנכיש, רבד דועו
ול קיבדהל סנכנש םעפ לכש הלבטב עצבמ תושעל רשפא,ול ןיאש
רוזעיש הב"קהל ללפתהל ןבומכו עובש ףוסב סרפ ול תונקלו תיקבד
:תובוגת

(09:33 24/04/06) תירש יחרד \ סיסרפמוקנא - םידלי לצא םיכרצ סופספ    
(18:23 26/04/06) רכב הניל \ ןויסינ       
(18:24 26/04/06) רכב הניל \ םילותיחמ הלימג       
(23:13 11/02/09) םלסמא יתמא רשא \ ספספמ םדליש םירוהל הציע       
(14:46 01/01/08) רב הנפד \ ץועי היחנה הארוה -רב הנפד    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא