שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

םידודלי ןגו ךוניח - תועדומ חול םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)


(09:33 24/04/06) תירש יחרד \ סיסרפמוקנא - םידלי לצא םיכרצ סופספ    
(18:23 26/04/06) רכב הניל \ ןויסינ       
(18:24 26/04/06) רכב הניל \ םילותיחמ הלימג       
(23:13 11/02/09) םלסמא יתמא רשא \ ספספמ םדליש םירוהל הציע       
(14:46 01/01/08) רב הנפד \ ץועי היחנה הארוה -רב הנפד    
(15:12 31/12/07) ... ךליל \ ןוחתפשמ    
(11:08 21/11/07) ד ןורש \ [ת"ל] תולפטמ ירתאה ןומה שי םויה    
(17:44 20/11/07) ... ריפוא תימע \ הכונח יפד    
(16:23 18/11/07) ןותחפשמ תאיל \ םייתעבג תאיל ןותחפשמ    
(15:17 27/10/07) ןגו ךוניח הקיטסילוה םידודלי \ ישיא רתא הנב    
(08:38 27/09/07) ./ יקיר \ הקיסומתיר    
(00:07 21/08/07) טחוש ילטנ \ "םילוגיעה ריעב הביסמ"רפס    
(16:44 11/08/07) ןמלפא הירוטקיו ןמלפא הירוטקיו \ הקיסומתיר    
(13:11 15/07/07) ןורי לובליבה םלועב לובו ליב \ תדלוה םויל תפרטומ העפוה    
(14:00 04/07/07) בשחמ בשחמ \ הריכמל    
(13:58 04/07/07) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    
(17:52 04/06/07) תולעפה תולעפה יתות \ הרשעהו תונטייק ,םויס תוביסמל םידליל הלעפהו הריצי תוכרע    
(20:09 21/05/07) x x \ הנטייק    
(12:17 17/05/07) ונונאוא לאירפ \ ביבא לת זכרמב ןותחפשמ    
(15:11 16/05/07) ןד ןד \ ןג    
(22:04 08/05/07) רוד ןב הנומיס \ הנתמ    
(01:03 17/04/07) הנותח הנותח \ הנותח    
(18:37 20/02/07) רכייט ינור ר"ד \ עבטב תושופחת - םירופל םידלי תלעפה    
(18:32 20/02/07) רכייט ינור ר"ד \ תורחל תודבעמ - חספל םידלי תלעפה    
(17:19 12/02/07) םיבשחמ םיבשחמ \ םיבשחמ    
(18:32 13/12/06) בשחמ בשחמ \ םיבשחמ קיצ קי'צ    
(18:28 13/12/06) בשחמ בשחמ \ בשחמ    
(14:53 28/10/06) . ןורשה תמר הבכוכ \ תדלוה םוי לע הצלמה    
(12:42 20/09/06) . HM \ א התיכ םולש    
(12:40 20/09/06) . ןונמא \ םינולב תנדס    
(12:31 20/09/06) ינונ Noni Avgil- Early Ch /ךרה ליגל הקיסומב תכנחמ -ינונ \ Noni Avgil- Early Childhood Mu /ךרה ליגל הקיסומב תכנחמ -ינונ    
(09:04 18/09/06) רב ביגש \ ןגב הקיסומתיר    
(16:29 10/09/06) םיבשחמ םיבשחמ קיצ קי'צ \ םיבשחמ קיצ ק'יצ    
(06:47 21/08/06) 1 יעור \ םינגו םידליל םינקתמ    

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ