תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

תונואתב ףוג יעגפנ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(13:56 09/02/16) gad tal הרובעתל ןיד ךרוע
    
(02:12 28/01/13) יול תנע ימואל חוטיב
    
(07:30 01/11/06) ןומר ימר ?הרקי המ ,לבז דבוע לש ולגר ףכ יתסרד
    
(15:03 15/11/06) ןוליא לכימ ד"וע ףוג תעיגפ
       
(09:09 01/11/12) ןלוג היבצ ךתוא וספתיש ינפל ל"וחל רהמ חרבת
       
(22:03 18/11/10) ןהכ לולקימ ?גנירטייק קסעב חוטיב
    
(22:05 18/11/10) ןהכ לולקימ תפסות
       
(20:50 17/07/06) סיו תירינ וחיורתו וסנכה !!רהמו ףסכ הברה חיורהל
    
(11:54 29/07/10) ינמ דוד בשוח םג ינא
       
(15:19 18/08/10) ינמ דוד הנוכנה הבשחמה
       
(14:47 22/06/06) ןוליא לכימ החיתפ
    
(11:59 29/07/10) ינמ דוד תוציחלמ תונואת
       
(12:03 29/07/10) ינמ דוד תומולח םימעפל
       
(12:59 02/07/06) ןיילק לואש ןיקיזנ תעיבת
    
(13:52 02/07/06) ןוליא לכימ ד"וע הליפנמ האצותכ העיגפ
       
(11:58 29/07/10) ינמ דוד בוט טרס ליבשב
       
(12:02 29/07/10) ינמ דוד ליבשב דחא
       
(10:36 25/03/09) ןהכ ןח !ףסכ ךל עיגמ ?הנואתמ תעגפנ
    
(11:53 29/07/10) ינמ דוד חוטיבה רמוא המ
       
(12:01 29/07/10) ינמ דוד הברה ובשחת
       
(12:45 27/06/06) םלעומ תירינ ןותחת בגב העיגפ
    
(13:31 27/06/06) ןוליא לכימ ד"וע תיאופר הקידב
       
(12:00 29/07/10) ינמ דוד קזח םורופ
          
(15:48 20/05/09) יול באוי הנואת םתרבע
    
(12:00 29/07/10) ינמ דוד םדריהל אל
       
(13:05 13/08/06) ןהכ ןויס !!!!תולקב ףסכ תושעל
    
(11:58 29/07/10) ינמ דוד םייניש יעגפנ
       
(00:54 18/09/09) ינלוצ יפא החטבא תומלצמ
    
(13:47 18/05/09) יול באוי !תעדל בושח
    
(16:52 23/01/07) ש ל עשופ לוזלז
    
(15:04 25/06/06) ןיילק לאינד םיכמסמ ףוסיאל ריבס ןמז
    
(15:22 25/06/06) ןוליא לכימ ד"וע הבוגת
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ