תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

KIRBY תוחוקל םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(15:41 12/02/15) םורמ תור םילשורי יברק תויב עורג תורש
    
(09:30 05/03/15) קרב ירימ יבריק תרבח דצמ הדרטה
       
(14:59 05/03/15) קיאמ לאכימ הדרטהל הבושת
          
(07:23 04/04/15) קיאמ לאכימ הבושת
       
(10:51 06/02/15) קיאמ לאכימ רוביצל הרהזא
    
(23:38 30/11/14) קיאמ לאכימ רוביצל הרהזא
    
(22:34 07/10/14) ח תרנכ עבש ראב ףינסל קר הנפיש םורדב רגש ימ
    
(18:52 10/10/14) לארשי הדוהי ןוקיתה הלע ףוסב המכ
       
(18:57 02/09/14) רגרבנייו סנגא הנולת
    
(20:12 03/09/14) קיאמ לאכימ הנולתל הבושת
       
(20:13 05/09/14) רגרבנייו סנגא שבושת
          


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ