תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ץראב םילויט יזכר םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(01:38 26/01/19) .כ.פ הדידי ר ר
    
(01:02 21/02/19) .ידי ציא כאלמ ,ציא
       
(01:07 21/02/19) ךאלמ .רא .קית
          
(00:27 02/02/19) הלחתה ומכ ,ט מרט ןמזמ
    
(23:10 19/01/19) ...תשק לש
    
(00:32 05/01/19) רפוס .מ גיהנמ ,בוחרב
    
(00:35 23/12/18) םי ביסמ .נ
    
(01:36 29/07/18) ילש ףוגב .ג הלשממ שאר .פ תבש .ק
    
(01:18 13/05/18) קינחור םוקמ .א .ע.ג פמרט יבגל
    
(01:15 13/05/18) הדגאה ומכ .ש תוינוכמ
    
(10:36 21/04/18) עו ריא צמע
    
(01:53 18/04/17) עו ריא חספ ירחא .ימ
    
(02:30 18/04/17) ולש .בח [ת"ל] חרפ החפשמה
       
(02:34 18/04/17) חספ ירחא .ימ .םג
       
(09:52 08/04/18) ריא ימ םש םג
       
(09:55 08/04/18) ריא ימ םג
       
(09:57 08/04/18) עו ריא םגו
       
(09:58 08/04/18) עו ריא הז
          
(17:26 11/03/18) עו ריא ץרמ
    
(01:24 25/03/18) עו ריא ץרמ עצמא
       
(08:43 11/02/18) י ןוני ?הנונראב החנהל תיאכז םילויט תרבח
    
(00:22 10/12/17) .פ תיב .י
    
(00:23 10/12/17) .פ תיב .י [ת"ל] גלש ומכ
       
(00:26 26/11/17) .ל.ר הביסמ
    
(01:45 15/10/17) .י.ב הביסמ .ציא
    
(01:11 10/09/17) קמ .א טרסה .י
    
(08:08 07/07/17) ב ימר תוצובקל שפונ
    
(11:17 23/08/17) לואש רומיל תואירב תושפוח
       
(10:55 07/07/17) י רואמ חלמה םיב ףיכ םוי
    
(07:59 07/07/17) כ יתור חלמה םיב אפס
    
(07:49 07/07/17) ןהכ סיריא ןולמב ףיכ םוי
    
(02:36 18/06/17) עו .ריא גש
    
(02:37 18/06/17) עו .ריא .גש
       
(02:53 18/06/17) עו .ריא םגו
       
(00:06 26/03/16) .ש לש .בח .ש לש .בח
    
(02:01 18/04/17) ולש .בח
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ