תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ץראב םילויט יזכר םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(02:20 18/08/19) ומכ .ט ערלמ .ט
    
(01:04 11/08/19) וא .ב.ח ח .ג תמר םג .ח
    
(01:01 11/08/19) תכתמ .צ יכיספה םע
    
(01:51 14/07/19) הנ דס
    
(01:35 30/06/19) עו ריא םיעונפוא
    
(01:24 16/06/19) עו ריא רפכ
    
(01:23 16/06/19) היח .א סנכ
    
(02:22 10/06/19) עו ריא .גש
    
(02:22 10/06/19) עו ריא םיימעפ
       
(01:11 26/05/19) ךשמהה ומכ .ג די דח
    
(00:59 02/05/19) הל וקסב
    
(01:53 18/04/17) עו ריא חספ ירחא .ימ
    
(02:30 18/04/17) ולש .בח [ת"ל] חרפ החפשמה
       
(02:34 18/04/17) חספ ירחא .ימ .םג
       
(09:52 08/04/18) ריא ימ םש םג
       
(02:40 28/04/19) עו ריא רואית ךשמה
          
(09:55 08/04/18) ריא ימ םג
       
(02:37 28/04/19) עו ריא ןוקית
          
(09:57 08/04/18) עו ריא םגו
       
(09:58 08/04/18) עו ריא הז
          
(02:16 28/04/19) עו ריא חספ ירחא .ימ
    
(02:22 28/04/19) עו ריא חצנמ
       
(17:20 16/04/19) תדלוה .י כ"הס הנומש
    
(01:09 14/04/19) .א .רט 1 -ל
    
(02:46 06/04/19) ססבוא .י םינש .י
    
(20:38 21/02/19) עו .ריא הספוקה
    
(01:38 26/01/19) .כ.פ הדידי ר ר
    
(01:02 21/02/19) .ידי ציא כאלמ ,ציא
       
(01:07 21/02/19) ךאלמ .רא .קית
          
(00:27 02/02/19) הלחתה ומכ ,ט מרט ןמזמ
    
(23:10 19/01/19) ...תשק לש
    
(00:32 05/01/19) רפוס .מ גיהנמ ,בוחרב
    
(00:35 23/12/18) םי ביסמ .נ
    
(01:36 29/07/18) ילש ףוגב .ג הלשממ שאר .פ תבש .ק
    
(01:18 13/05/18) קינחור םוקמ .א .ע.ג פמרט יבגל
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ