תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ץראב םילויט יזכר םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(03:45 05/06/21) םיבכוכ .ר .מרט
    
(03:13 30/05/21) יפוי ומכ .ח םיכאלמ .רה םיבכוכ
    
(13:02 04/04/21) חספ ירמא ימ .אב.ל לש
    
(08:41 30/08/20) ויט .רט .א R
    
(00:12 17/11/19) עו ריא תימלוע .ש
    
(00:09 17/11/19) פמרט םג .נ הצובקהמ זומ
    
(11:14 06/10/19) הסלס .וי מרט .וי
    
(05:09 06/10/19) השמ לש א .ויט .א
    
(05:06 06/10/19) .בב לש דידי .מע
    
(02:20 18/08/19) ומכ .ט ערלמ .ט
    
(01:04 11/08/19) וא .ב.ח ח .ג תמר םג .ח
    
(01:01 11/08/19) תכתמ .צ יכיספה םע
    
(01:51 14/07/19) הנ דס
    
(01:35 30/06/19) עו ריא םיעונפוא
    
(01:24 16/06/19) עו ריא רפכ
    
(01:23 16/06/19) היח .א סנכ
    
(02:22 10/06/19) עו ריא .גש
    
(02:22 10/06/19) עו ריא םיימעפ
       
(01:11 26/05/19) ךשמהה ומכ .ג די דח
    
(00:59 02/05/19) הל וקסב
    
(01:53 18/04/17) עו ריא חספ ירחא .ימ
    
(02:30 18/04/17) ולש .בח [ת"ל] חרפ החפשמה
       
(02:34 18/04/17) חספ ירחא .ימ .םג
       
(09:52 08/04/18) ריא ימ םש םג
       
(02:40 28/04/19) עו ריא רואית ךשמה
          
(09:55 08/04/18) ריא ימ םג
       
(02:37 28/04/19) עו ריא ןוקית
          
(09:57 08/04/18) עו ריא םגו
       
(09:58 08/04/18) עו ריא הז
          
(02:16 28/04/19) עו ריא חספ ירחא .ימ
    
(02:22 28/04/19) עו ריא חצנמ
       
(17:20 16/04/19) תדלוה .י כ"הס הנומש
    
(01:09 14/04/19) .א .רט 1 -ל
    
(02:46 06/04/19) ססבוא .י םינש .י
    
(20:38 21/02/19) עו .ריא הספוקה
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ