שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

ל"וחמ םישנ תויורכה םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(13:50 17/10/10) ןרק יזח  חמשמ עוריאל הנתמ וא העתפה
    
(11:20 20/10/09) ריבד בצמ לכל זאסמ%100 הנתמכ ןייוצמ םייגוזו םיישיא םיזאסמ היוחו םיקוניפ
    
(13:53 07/10/10) יול רמות [ת"ל] טלחהב
       
(11:45 27/05/09) הדומחה רדה תופצל הבוח.רייגתהש רמוכה
    
(17:49 02/08/10) יול לג [ת"ל] הפי שממ
       
(18:07 01/01/08) ל יסוי ןתיא םירשקתמ ךיא
    
(11:14 02/01/08) ל יסוי [ת"ל] ?יל םינוע אל המל
       
(08:21 03/01/08) ל יסוי [ת"ל] ?
          
(08:20 14/01/08) ל ל [ת"ל] ?
             
(21:31 04/01/08) ןהכ ןולא הקיפסמ תיסיסב תילגנא ,תיסור ךירצ אל
       
(14:48 21/03/10) ב ןיטרמ ,בינגמ שממ עמשנ
          
(17:48 02/08/10) יול לג [ת"ל] .קדוצ ןוכנ
          
(11:47 26/07/10) ןרק יזח  תיבה דע יוסיע
    
(14:19 02/07/10) ריבד ירבג הנתמכ ןייוצמ תישיא המאתהב תויגוז תואנדסו םיזאסמ הבהא לש עגמ
    
(20:18 01/01/08) טרד ינג תודעסמו םירתא ,תוינק - בייק
    
(02:59 27/01/08) ד א הניארקוא בייק
       
(23:54 17/03/10) ב sushi הבר הדות
          
(02:16 28/11/09) ןרק יזח  םיקוורו תוקוור תוביסמ
    
(18:18 09/09/09) ןרק יזח  יעוצקמ יוסיע=ףייכו קוניפ עגור
    
(11:14 19/01/09) asherisaac asherisaac  אצמש תויורכה ,תויונפ םייונפ ,פ"ופל םניח תויורכה תבהוא ,הנפדל
    
(07:02 23/12/07) ביגש יקימ הנירקואמ תולכ טרסה
    
(18:15 18/12/08) םימחר ףחש הנירקואמ תולכ
       
(04:29 31/12/07) סאימחנ ילח "גונעתה יאושינ" לש םבוש
    
(18:14 18/12/08) םימחר ףחש תיחרזא הנותח
       
(11:00 13/01/08) 10 ינור הניארקואל העיסנל הצובק תנגראתמ
    
(12:52 18/12/08) יקסבוכורוב ןואיל אובל חמשא
       
(07:30 23/12/07) ירוג יבג הניארקואמ םישנ ריכהל ןתינ המל
    
(12:29 18/08/08) ינד הנד ןכ
       
(12:46 29/06/08) איבל ןוריל ידוהי אל יטירב רחזאל ץראב הדובע תזיו
    
(11:33 24/07/08) יליושלא דוד ךתלאשל הבושת
       
(13:58 15/07/08) b s ודוהב תונב
    
(07:33 29/12/07) ילצב סירוב םייחרזא םיאושינל םילידה ךירדמ
    
(19:09 18/01/08) א ינד יביטנרטלא ןיאושינ סקט - הנותח
       
(19:13 18/01/08) א ינד רויגה ךילהת ללוכ המ
          
(08:04 21/05/08) ןהד רפוע !!!!גארפב םג ןבומכו
       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ