שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

בושיב הביבסו םשג םורופ

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)


(23:14 13/02/15) רה רינ \ תועדוהה תאירקב היעב  
(06:58 13/12/10) דרזוע ןנער \ הכרב ימשג  
(10:50 14/12/12) ןהכה השמ \ דרזוע ןנערל דובכה לכ  
(11:18 08/01/13) דרזוע ןנער \ [ת"ל] ?בושיה רבח התא --- השמ הדות  
(11:17 08/01/13) דרזוע ןנער \ םיקזנ תצק םג --- הכרב ימשג  
(06:49 23/11/12) דרזוע ןנער \ ףוס םי קיפא  
(14:13 14/02/12) דרזוע ןנער \ הז עובש ףוס  
(07:36 09/10/10) דרזוע ןנער \ לילגה ןולאב ןושאר םשג  
(19:32 06/03/10) דרזוע ןנער \ לילגה ןולא לגניס  
(20:07 03/11/09) דרזוע ןנער \ םינורחאה םימיב םשג  
(21:50 03/11/09) רלסקו ישי \ םימה לטיה  
(18:36 04/11/09) דרזוע ןנער \ ריבס אל תרוצב לטה  
(20:59 20/01/10) בקעי יתא \ ? דרי םשג המכ  
(00:32 24/01/10) דרזוע ןנער \ יתא הדות  
(00:05 24/01/10) דרזוע ןנער \  תדמחנ הרופיצ ךבוש בר םולש  
(00:26 24/01/10) דרזוע ןנער \ טרסל רושיקה  
(21:59 03/11/09) ה סמות \ [ת"ל] םייק התאש ןמיס =םורופ תחיתפל בוט לזמ ןנער  
(11:37 20/11/09) תתתתתתתתתימע הkיבצ \ הבהאב היסורמ  
(16:42 17/11/09) דרזוע ןנער \  םיקאיקב לארשי הצוח  
(16:44 17/11/09) דרזוע ןנער \ [ת"ל] תונומתל ןוכנה רושקה  

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ