שיחת ועידה תקנון למנהל הקבוצה לעמוד קודם אינדקס קבוצות הדיון לאינדקס המישאלים הוסף קבוצה חינם

שתכמה רתא םורופ

תועדוהתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(01:50 13/01/12) הנובירטב ןודרוא הקנולא,הקנולא,הקנולא
    
(11:05 15/01/12) איבל דג .. קובסייפב "הקנולא".... הדבאה האצמנ
       
(21:02 02/02/12) הקנולא הקנולא יח הקנולא
       
(14:45 07/02/12) הקנולא יטנא 100% לנברבאב ראשת
          
(16:04 10/02/12) לט לט הככ המל
             
(11:48 11/02/12) Segal Oscar ? המל
             
(10:49 12/02/12) הקנולא יטנא 100% הקנולא תא יתיאר ינא
                
(15:56 05/11/12) ינבואר הליש הדות
                   
(14:32 04/10/18) בל רה ןוויס ללכב םתא ימ
                      
(13:57 11/09/13) לאינד יטומ הדובע שופיח
    
(17:10 19/12/12) דלד ילתפנ רשפא הפיא עדוי ימ
    
(20:12 13/06/13) לוד ינוב םגו
       
(21:38 13/06/13) לבנ יטב בושח דואמ
          
(20:06 07/03/12) .......םודאה טסינומוקה יבג .הנוכשבש שרגמה ןווכל תוינוכמ תרייש
    
(19:47 26/11/12) ודוד זעוב בוט
       
(17:09 19/12/12) דלד ילתפנ קיחצמ חחח
          
(22:57 28/12/11) םייניעב הדובע לכה תעדויש הנחי אתבס ןג תמר לעופה תרצות רתיב לש רעש
    
(13:04 31/12/11) יקסל קפוא ןאיכורב םריבא היה לשבמה , לשיב אל דדח יש
       
(18:35 04/01/12) שתכמה ומכ ןיא 1927-2011 שתכמה [ת"ל] ומוה תכיתח םייפקשמ הנקת ךל ריעצ התאש תורמל יקסקל
          
(19:46 26/11/12) ינש ברימ ?ףש רטסאמ האור ימ
             
(15:56 05/11/12) יאבג ירימ ואוו
          
(11:25 06/01/12) יקסל קפוא תצצומה ךלש אמא לאניע טקשב בש
       
(19:21 07/01/12) לודג ומוה ומוה יקסקאל [ת"ל] הרקמ לכב ומוה דליכ לדגת התא ןוש יקסאקל
          
(14:31 18/11/12) b noa חומ חותינ הזיא רובעל םיכירצ םכלוכ
             
(17:09 19/12/12) דלד ילתפנ עדוי ימ
       
(16:20 06/04/12) Segal Oscar [ת"ל] ? רגסנ הזה םורופה
    
(21:06 28/11/12) תימ ינוב הרוק המ רורב אל
       
(08:57 06/03/12) לרפ יזוע !!!הנועה קחשמל ישישב ג"ר ידהוא לש תשבגמו תנגרואמ האיצי
    
(13:28 06/03/12) גאוד אל רבכש בכר לעב רקיה לרפ יזועל
       
(14:30 18/11/12) b noa ..תימינפ הריקח לע הצילממ
          
(20:25 17/03/12) לט 1ןרוא הלאאי
       
(19:47 26/11/12) ודוד זעוב הווש וקודבת
          
(08:45 03/03/12) ........םודאה טסינומוקה יבג .........לייטסב קנע ןוחצנ
    
(15:54 05/11/12) יאבג ירימ תויהל לוכי
       
(14:28 18/11/12) b noa ...ונ שיוא
       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ