תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

רדיל ירבע לש םורופ

       ח"ש 50 םורופה תפוקב תעכ   תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(20:36 01/02/08) סאימחנ לטיל is there anybodt outhere???
    
(23:32 02/02/08) סאימחנ לטיל ..ימצעל ביגא ינא
       
(17:43 19/02/08) . תרטע םויה תדלומוי הל שי - הרוחבל וביגת
          
(22:05 24/02/08) סאימחנ לטיל !!ךיילע הרפכ
             
(13:11 01/11/11) םולבמזור רואיל ?תמאב הפיא
                
(11:14 02/11/11) ןולחכ רגה רואילל
                   
(12:51 02/11/11) םולבמזור רואיל תמאה
                      
(13:04 02/11/11) זפ זריל םיעדוי םלוכ אל תמאב ,ןוכנ
                         
(11:45 07/11/11) םולבמזור רואיל תיניצר היעב הז
                            
(13:38 07/11/11) sa liri .ןוכנ
                               
(12:18 09/11/11) םולבמזור רואיל רורב ונ
                                  
(14:33 09/11/11) sa liri - הלש הרקמב
                                     
(17:40 10/11/11) לג הנולא זיגרמ הז ףוא
                                        
(07:53 13/11/11) sa liri .הארנכ
                                           
(13:06 16/11/11) םרכ ןצינ הבוגת
                                              
(08:01 17/11/11) דוד רגה ךל םירמוא יכ
                                                 
(12:04 15/01/12) ןיוול רגה הרומ
                                                    
(12:33 29/01/12) רא הגונ ןוכנ
                                                       
(14:49 01/02/12) ןיל הלאינד ןועגש
                                                          
(08:45 05/02/12) ויז רואיל ?ישעת המ
                                                             
(11:11 06/02/12) רימנ תוער !!בוצע
                                                                
(12:39 06/02/12) ןיד ןורש אשונ
                                                                   
(12:03 07/02/12) טהל עטנ הבוגת
                                                                      
(10:39 08/02/12) ןירב לעי תעדוי ינא
                                                                         
(12:12 08/02/12) בהל הנד יוקינ
                                                                            
(07:47 15/02/12) ןירב לעי !יטתפ המכ
                                                                               
(11:58 15/02/12) ירשוא הנרוא ףוג
                                                                                  
(13:46 16/02/12) ירמת הנדרי תרכומ
                                                                                     
(09:33 21/02/12) ןירב לעי !?הלאה תויוטשה המ תמאב
                                                                                        
(09:46 23/02/12) ולב דמח !?ירבע
                                                                                           
(10:39 26/02/12) א הירוא המואה בצמ
                                                                                              
(10:10 27/02/12) ביבר יש ?תוניצרב
                                                                                                 
(10:59 27/02/12) א הירוא ףףסכ
                                                                                                    
(09:51 29/02/12) יללד ילוש ןכ
                                                                                                       
(11:42 29/02/12) א ריפס השפוח
                                                                                                          
(13:59 01/03/12) גרבנסיווס ןדרי הלודג היעב
                                                                                                             
(08:59 02/03/12) ביבר יש הלועמ הז יוא
                                                                                                                
(13:53 04/03/12) דופחמ עטנ הבוגת
                                                                                                                   
(14:38 05/03/12) גרבנסיווס ןדרי תוחיטב
                                                                                                                      
(08:08 06/03/12) ביבר יש ונלש הנידמב יפויה הז
                                                                                                                         
(10:18 06/03/12) ןשוש תירוא הבוגת
                                                                                                                            
(10:41 07/03/12) תודג תנסוא הבוגת
                                                                                                                               
(09:09 08/03/12) יול לטימ הארנכ
                                                                                                                                  
(11:12 08/03/12) גרבנסיווס ןדרי סנא'צ
                                                                                                                                     
(14:51 08/03/12) ןזח ןרק דימת
                                                                                                                                        
(11:29 11/03/12) גרבנסיווס ןדרי ץחל
                                                                                                                                           
(08:41 15/03/12) ןהכ לטימ !רדסב לכה
                                                                                                                                              
(14:32 15/03/12) ןהכ תיפוח חחח
                                                                                                                                                 
(10:49 18/03/12) הנחוא ריפס ימיטיגל
                                                                                                                                                    
(09:31 20/03/12) ןלוג תיפוח םילופיט יגוס
                                                                                                                                                       
(11:46 20/03/12) קחש לעי ??תמאב
                                                                                                                                                          
(14:03 26/03/12) דלוג יביל הבוגת
                                                                                                                                                             
(12:24 28/03/12) יאני םעונ הבוגת
                                                                                                                                                                
(11:37 01/04/12) רוצ ןימסי תעדוי אל
                                                                                                                                                                   
(08:57 02/04/12) יתעבג הידוה שממ אל
                                                                                                                                                                      
(15:20 15/04/12) רוצ ןימסי רשק ןיא
                                                                                                                                                                         
(08:42 16/04/12) חורפא תלייא ונ
                                                                                                                                                                            
(08:40 18/04/12) רוצ ןימסי ןוילימ וא תיאשמ
                                                                                                                                                                               
(11:08 18/04/12) חורפא תלייא ..הללאי
                                                                                                                                                                                  
(08:37 19/04/12) ןח תירינ הבוגת
                                                                                                                                                                                     
(12:16 19/04/12) רוצ ןימסי זא דע
                                                                                                                                                                                        
(09:09 30/04/12) קחצי ריפוא חחח
                                                                                                                                                                                           
(14:18 30/04/12) ןורש הירומ ...לוז
                                                                                                                                                                                              
(16:28 01/05/12) יול ירפוע !???ה מ
                                                                                                                                                                                                 
(12:45 02/05/12) itzhak ofir בוש
                                                                                                                                                                                                    
(13:13 02/05/12) יול ירפוע טלחהב
                                                                                                                                                                                                       
(14:35 02/05/12) ןהד רהוז םידרפנ יתלב
                                                                                                                                                                                                          
(14:26 03/05/12) יול ירפוע ?!?!?המ
                                                                                                                                                                                                             
(09:12 07/05/12) סרח ןוריל יל רמא םכח םדא
                                                                                                                                                                                                                
(09:36 07/05/12) ןהד רהוז םיבצע
                                                                                                                                                                                                                   
(13:42 08/05/12) םולב יליל ירמגל ןכ
                                                                                                                                                                                                                      
(09:24 10/05/12) סרח ןוריל הבוגת
                                                                                                                                                                                                                         
(09:20 15/05/12) עלס תינוש ילוא
                                                                                                                                                                                                                            
(10:47 15/05/12) לאפר ךליל תמאב תויהל לוכי
                                                                                                                                                                                                                               
(08:25 16/05/12) ינופ סוס ול רתומ
                                                                                                                                                                                                                                  
(11:21 16/05/12) יור ןאליל תויהל לוכי
                                                                                                                                                                                                                                     
(15:07 17/05/12) קחצי יש ?המ
                                                                                                                                                                                                                                        
(10:14 21/05/12) עלס תינוש ?חוכיוה המ לע
                                                                                                                                                                                                                                           
(12:37 22/05/12) ילב ינש ןוכנ
                                                                                                                                                                                                                                              
(09:14 23/05/12) עלס תינוש הבוגת
                                                                                                                                                                                                                                                 
(10:34 23/05/12) ינופ סוס ..ןוכנ
                                                                                                                                                                                                                                                    
(10:54 23/05/12) יול לכימ תויהל לוכי
                                                                                                                                                                                                                                                       
(14:22 30/05/12) ינופ סוס תוכז
                                                                                                                                                                                                                                                          
(12:51 31/05/12) עלס תינוש רשפא
                                                                                                                                                                                                                                                             
(13:04 03/06/12) ןוריל ינש ןוכנ
                                                                                                                                                                                                                                                                
(11:00 04/06/12) רטולפ ינח הלאש
                                                                                                                                                                                                                                                                   
(12:14 04/06/12) ינופ סוס הארינ אל
                                                                                                                                                                                                                                                                      
(09:47 11/06/12) ןשוש יליג טושפ יכה
                                                                                                                                                                                                                                                                         
(09:20 12/06/12) שרה לבנע ןוכנ
                                                                                                                                                                                                                                                                            
(13:45 12/06/12) ןג תירש םימורופ
                                                                                                                                                                                                                                                                               
(11:01 17/06/12) םייקלא ילחר תרמוא תא המ
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(11:28 18/06/12) ןשוש יליג ?תרמוא תאז המ
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(11:43 18/06/12) רשא ןב ןוכנ
                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(17:45 21/06/12) קחש םער ןכ
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(10:55 25/06/12) עלס תינוש הבוגת
                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(11:46 25/06/12) ינופ סוס לודג רשוא
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(14:51 28/06/12) רחש רוא ףיכ םוי
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(15:06 01/07/12) דיוד ברימ ןוירהב םישנ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(07:56 04/07/12) ינופ סוס רשועו רשוא
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(09:42 18/07/12) ידיוד ברימ רשוא
                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(08:42 31/07/12) ינופ סוס בוציע
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(12:32 05/08/12) ידיוד ברימ הקיתשה הפי
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
(12:43 19/08/12) קרונס הקרונס ןמז אלמ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
(10:03 29/08/12) ןיוורמ המענ ןמז
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
(10:02 20/09/12) ירופיצ לגיס יוכיס
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
(18:39 27/09/12) קחש םער ייהת לא
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
(18:26 09/10/12) דמח םתור !?המ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
(12:19 15/10/12) בלק תרפא םיקיחצמ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
(17:54 16/10/12) בלק תירינ ןוכנ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
(09:18 22/10/12) בור יביל ?תמאב
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
(08:50 29/10/12) יל לבוי ?היירכוס
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
(12:04 18/11/12) הד הנפד הכוראו הלודג ריק תקבדמ ומכ הארנ םורופה
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(11:18 13/12/12) תירמ יריש !!תויוטש
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
(15:20 17/12/12) תג המלע תבשוח ינא
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(15:24 24/12/12) רב בניע תויהל לוכי
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(12:53 31/12/12) רב בניע סלכת
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(12:51 11/11/12) לבוי יש הפ יטתפש ימ
                                                                                  
(12:34 14/11/12) ימחל לגיס ןויער יל שי
                                                                                     
(11:20 18/11/12) כ ינח יאוו יאוו
                                                                                        
(12:27 19/11/12) ילו יירש תויהל לוכי
                                                                                           
(10:57 25/11/12) ע ינוג רורב בוט
                                                                                              
(10:52 26/11/12) ןרק ילריש עומשל בוט
                                                                                                 
(12:47 26/11/12) ילו יירש ךל דיגא ינא המ
                                                                                                    
(11:03 28/11/12) ןרק ילריש ןיוצמ ןויער
                                                                                                       
(12:53 03/12/12) ילו יירש ןוכנ
                                                                                                          
(15:27 14/01/13) יל תניע ןוכנ
                                                                                                             
(09:54 05/04/13) לב היאמ ?הנווכה המ
                                                                                                                
(10:43 12/04/13) לב היאמ ןוכנ
                                                                                                                   
(11:29 06/05/13) שר בכוכ תויהל לוכי
                                                                                                                      
(11:01 17/06/13) קחש םער תויהל לוכי
                                                                                                                         
(09:18 24/06/13) הנחוא ינש תויהל לוכי
                                                                                                                            
(10:36 06/08/13) רוד יסוי ךל ייה
          
(10:04 07/11/18) ולש רומיל ןוכנ ךכ לכ
          
(10:12 07/11/18) ולש רומיל קוחר עיגהל ,רהמ עיגהל
             
(08:55 21/12/11) ב שונאי והשימ ןאכ שי
       
(13:26 31/01/12) ןושש המענ ?הנווכה המ חחח
          
(12:41 07/02/12) אנט תאיל ואוו
             
(13:14 08/02/12) ןושש המענ ?אה ןכ חחחח
                
(11:56 09/02/12) פ ןורש בוציע
                   
(08:05 14/02/12) ומח ןב תרפא הלמש
                      
(10:12 19/02/12) בל תניר הרירב
                         
(13:02 19/02/12) יצרא הרימ החינמ ינא
                            
(11:36 20/02/12) י היבצ ןוכנ
                               
(10:56 22/02/12) ןטוב תילגיס דבלו דחיב
                                  
(12:18 04/03/12) ללה לעי יתנבה אל
                                     
(15:06 04/03/12) גרבנסיווס ןדרי ..תעדוי אל
                                        
(13:12 06/03/12) לברא ילימ הזה רופיסה לכ
                                           
(09:08 12/03/12) ןשוש להי ואוו
                                              
(09:41 12/03/12) קחש לעי תקדוצ תאש תמאה
                                                 
(10:29 12/03/12) גרבנסיווס ןדרי קדצ ןיא
                                                    
(09:18 13/03/12) ןשוש הירנ אקווד ואל
                                                       
(11:15 18/03/12) ןלוג תיפוח ?תנקותמ הנידמ
                                                          
(13:01 19/03/12) לג ילריש אל
                                                             
(09:56 22/03/12) ףלק תיפי תקדוצ
                                                                
(13:55 25/03/12) יקורי ילולפ ןוכנ
                                                                   
(14:02 27/03/12) יאני םעונ הבוגת
                                                                      
(12:34 29/03/12) ויז תרפא !ןוכנ
                                                                         
(14:09 02/04/12) רוצ ןימסי הריקי
                                                                            
(09:17 04/04/12) ןח תירינ המיכסמ
                                                                               
(16:03 05/04/12) רוצ ןימסי ?םה הז ימ
                                                                                  
(10:29 09/04/12) ןח תירינ הבוגת
                                                                                     
(08:42 18/04/12) רוצ ןימסי כד
                                                                                        
(14:54 29/04/12) ןיול ירפונ הזמ
                                                                                           
(09:20 03/05/12) סרח ןוריל הבוגת
                                                                                              
(13:38 09/05/12) י תירמיש חחח
                                                                                                 
(08:42 17/05/12) סרח ןוריל הבוגת
                                                                                                    
(12:13 28/05/12) עלס תינוש תקדוצ
                                                                                                       
(15:09 28/05/12) יריל התינח ??המ
                                                                                                          
(12:10 30/05/12) עלס תינוש הבוגת
                                                                                                             
(14:15 30/05/12) טיבש רבנע סססס
                                                                                                                
(08:48 05/06/12) עלס תינוש דחא ףא
                                                                                                                   
(15:04 18/06/12) טיבש רבנע ההההא
                                                                                                                      
(09:16 20/06/12) ןשוש יליג הבוגת
                                                                                                                         
(12:22 26/06/12) יח ןורוד ןוכנ
                                                                                                                            
(12:40 02/07/12) עלס תינוש הבוגת
                                                                                                                               
(11:42 08/07/12) יול ינש ןוירטונ
                                                                                                                                  
(14:41 08/07/12) עלס תינוש הבוגת
                                                                                                                                     
(12:48 11/07/12) בוט בל יליג חחח
                                                                                                                                        
(12:51 12/07/12) ינופ סוס הבשקה
                                                                                                                                           
(15:18 12/07/12) םולש היבא הבוגת
                                                                                                                                              
(11:28 14/07/12) רבניע ןוריל םיביר
                                                                                                                                                 
(08:28 16/07/12) עלס תינוש הבוגת
                                                                                                                                                    
(10:48 16/07/12) סקופ ןח םיחוכיוו תוצלמה
                                                                                                                                                       
(12:32 16/07/12) ינופ סוס לבח אל
                                                                                                                                                          
(10:24 22/07/12) ירבכ הליה האחמ
                                                                                                                                                             
(13:35 25/07/12) םייק ינר דיחפמ
                                                                                                                                                                
(14:16 25/07/12) ינדור הנפד ???
                                                                                                                                                                   
(08:36 30/07/12) עלס תינוש הבוגת
                                                                                                                                                                      
(12:23 30/07/12) ינדור הנפד שואיי
                                                                                                                                                                         
(10:14 01/08/12) עלס תינוש הנהו
                                                                                                                                                                            
(12:16 02/08/12) ינדור הנפד תושעל המ
                                                                                                                                                                               
(11:10 05/08/12) ינופ סוס תקדוצ
                                                                                                                                                                                  
(12:16 05/08/12) עלס תינוש הבוגת
                                                                                                                                                                                     
(13:19 06/08/12) ידיוד ברימ כעי
                                                                                                                                                                                        
(11:16 07/08/12) ינופ סוס הטלחה
                                                                                                                                                                                           
(12:18 14/08/12) קרונס הקרונס רושיא
                                                                                                                                                                                              
(17:01 15/08/12) לילח הלוש ?יממ
                                                                                                                                                                                                 
(12:56 21/08/12) קרונס הקרונס אל
                                                                                                                                                                                                    
(09:38 02/09/12) ןיוורמ המענ טייש
                                                                                                                                                                                                       
(09:14 11/09/12) ירופיצ לגיס ?ףידע המ
                                                                                                                                                                                                          
(10:36 20/09/12) קחש םער ?ער המ
                                                                                                                                                                                                             
(11:55 24/09/12) יאר לבוש המיכסמ ינא
                                                                                                                                                                                                                
(18:37 28/09/12) לילח הלוש ףיכ
                                                                                                                                                                                                                   
(13:16 10/10/12) דמח םתור ?תמאב ךיא
                                                                                                                                                                                                                      
(11:58 12/10/12) לילח הלוש םימחר
                                                                                                                                                                                                                         
(17:50 18/10/12) בלק תירינ ןוכנ
                                                                                                                                                                                                                            
(17:19 21/10/12) בור יביל ?תא ימ
                                                                                                                                                                                                                               
(09:50 30/10/12) לרפ באוי הבוגת
                                                                                                                                                                                                                            
(12:14 05/11/12) ילו יירש המיכסמ
                                                                                                                                                                                                                               
(13:04 20/02/12) ןוסח ילימ םנמא זא בוט
       
(15:46 22/02/12) ללה לעי הז ףיכ הזיא
          
(12:29 27/02/12) ןור וילש !ףיכ טלחהב הז
             
(11:33 28/02/12) ןרק יריש !הז לכסתמ הזיא
                
(13:04 07/03/12) לברא ילימ !הריהמ המלחה
                   
(08:47 11/03/12) ןור וילש !ןכל הדות
                      
(09:27 24/04/12) רוצ ןימסי הרגיש
                         
(15:15 20/05/12) יור לעי ךתוא הניבמ ינא
                            
(09:32 07/06/12) עלס תינוש שי