תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

חור תשילג םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(14:07 27/01/16) לאומש ןב םירטסקא
    
(18:08 21/09/12) גדש שגשד ?השילג גוח
    
(23:56 21/07/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  םיסופת םירירש רורחש
    
(01:09 13/04/04) ירבוצ ליג ןשלג
    
(11:25 31/03/11) רטנומסיב היאמ םש
       
(15:53 26/08/10) ןרק יזח  ,תיבה דע יוסיע,הפיחב יעוצקמ יוסיע
    
(23:51 04/10/04) תובוטהו תופיה !!! קיראו ןא לצא הנידמב הבוטה הביסמה- ? םכלש תוינימה תא ורפשת דציכ
    
(15:25 03/08/10) ינמ דוד רפשל םיצור
       
(14:54 01/07/10) asd asd עכג
    
(14:53 01/07/10) asd asd sdsdaf
    
(10:44 14/11/09) ינסב ןבואר 470 ל שרפמ
    
(11:36 08/11/09) ןור בירי טיש אשונב תועדומ חול
    
(00:55 15/10/07) A רימא [ת"ל]
    
(04:21 14/10/07) כ ןורש !!!םירקסל םישורד
    
(23:26 07/10/07) ןמדלוג יבא סנכ?הקד ךל שי
    
(17:08 19/07/07) ןירג ןוליא ףסכ הברה חיוורהל ךרד
    
(12:07 17/01/07) דלפ ילא !!םיאטרופסל ףסכ הברה
    
(11:22 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(18:32 09/06/03) ש לימש הריכמל שמושמ ןשלג
    
(08:16 07/10/06) יבאז באילא הנומת שי
       
(09:11 02/02/03) ןייטש ימולש הריכמל ךרעמ + חור ןשלג
    
(08:43 09/07/03) FLYHI FLY&SALE םיביבחתו יאנפל ןיוצמ תוריכמ חול
       
(08:15 07/10/06) יבאז באילא חור ןשלג
       
(13:28 22/08/06) ףושווהמ לייא !!!.לוז ריחמב דרובטייקס רחומ
    
(15:05 23/05/06) ןהכ דוד וחיוורתו וסנכ המידק
    
(14:55 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(09:28 09/12/05) eyal doron םילארשיל !!!!!!!!!! הבוח רתא
    
(22:29 13/06/05) ףסוי לארשי דבוע הז תוסנל הווש
    
(10:19 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(16:02 25/04/05) - roy@66 ח"ש 30 לש העקשהב הברהו ףסכ חורהל
    
(23:20 06/04/05) ןור םהרבא דויצה לכ -2500ב גניפרס טייק
    
(17:12 03/07/04) ןמצק דינואל  אבצ ירחא השילג לויט
    
(16:19 03/07/04) ש דהא ןדרקו רונמ שפחמ
    
(00:46 08/08/02) מ קרב הריכמל
    
(16:18 03/07/04) ש דהא [ת"ל] ?? רשק םירצוי ךיא
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ