תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןארוק השדחה תירבה ך"נת םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(11:00 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(19:03 11/11/05) aa almanach םורדב תיעיברה ךרדה לש הצובק
    
(18:16 09/04/04) ןהכ היננח ...שדוקה ירפס ילבה
    
(23:35 08/11/05) ירטק םייח דואמ יתבהא רדהנ
       
(13:22 09/08/03) יול דוד שודקה ןארוקה
    
(17:41 08/11/05) ירטק םייח תרדהנ העצה
       
(23:37 05/09/02) יול רב ןהכה אבר רב אנוה בר םישפיט םירפס םה ןארוקהו השדחה תירבה
    
(17:36 08/11/05) ירטק םייח תוצמשה
       
(20:00 06/08/05) ינטבז השמ ןיינעמו שדח רתא
    
(23:50 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(18:53 23/02/05) ןןונג {:.. םםםיסינ ויקסיאל הצירפ תנכות
    
(09:15 20/02/05) GOOD MONEY ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(07:09 08/08/04) ירא-ןב ינוי  שדוקה ריע םילשורי לע תמאה
    
(23:08 01/08/04) 1 1 !!!טושפ הז הצירפ הרבח
    
(16:07 24/04/04) םריבא הנורש ןויסנ תונש 30 תינקיטסימ םריבא הנורש
    
(02:24 26/01/04) horo aeh2 !!!ןכ חוטב ןאכ ,םיחיוורמ אל וטולב
    
(01:10 21/04/04) יול יתא לקש 5ה לש בתכמה םע הז יילא רוזחת
       
(19:24 19/11/03) ןיטסוא ביטס הרידנ תונמדזה
    
(14:45 30/10/03) פ לדנמ לצרפ לש תוחנהה
    
(02:55 19/08/03) דנוב סמייג לק ףסכ
    
(14:15 20/07/03) sh alis !!חיטבמ םגו אירב םג..טרופס לש גוס
    
(10:13 17/05/03) יויו יויו וילע רומשלו לקשמב תדרל
    
(23:27 24/04/03) .... ןויסינ  [ת"ל] ןויסינ
    
(00:51 28/10/02) ---------- -----ס ך"נתה
    
(14:08 23/07/01) ... ידיד דבכנה ראפ רמל תולאש יתש
    
(18:25 23/07/01) ינועמש ראפ :תובושת יתש
       
(00:40 28/10/02) ------ ס םאלסיאה
          
(01:36 15/10/02) ב הינב דעלא 1926מ - הנומא לע -םעפ יתאצמש רפס
    
(01:32 15/10/02) ב .א [ת"ל] ...תושקב שקבל ןתינ עובשה
    
(12:45 27/07/02) .ןוהי ןוהי .האירבה ילכב שומישה דומילל אנדס תחתפנ - "םיכאלמ םע דובעל "
    
(20:17 26/06/02) הפי ןורש "וילא ךרדהו םיהלא" רפס
    
(17:11 20/06/02) - יעדמ חמ עגמ רתאב שדח םורופ
    
(05:05 18/04/02) סנאמ יול רמת אפרמ-ינחור רפס
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ