תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

YES ןיוולב היזיוולט םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(20:44 04/07/16) dal hila םירקס
    
(14:09 18/06/12) ןוסרמא ינור הבוח
    
(14:06 18/06/12) םלושמ סחנפ תושאונ תיב תורקע
    
(14:05 18/06/12) בוגדוב ריאמ רטסקד
    
(04:50 22/08/10) as qw צמנ םרטש יבהז ןתנ ינבצעה וידרה ןרדש לודגבו ורזח םירדנוכופיהה
    
(08:03 27/11/06) 66רימש 33ינור  הפק תונוכמ
    
(10:19 30/12/09) גגדג יסוי הדות
       
(23:31 07/10/07) ןמדלוג יבא סנכ?הקד ךל שי
    
(02:27 12/08/07) רוצ יפר ירלולסל םידירומ ךיא
    
(11:24 27/05/07) IL eModels תוינמגוד
    
(20:41 16/12/06) םהרבא השמ !!!!!!!!!!!!!!!!! SMS תועדוה לע ףסכ לבקל הצור
    
(08:05 27/11/06) 676רימש 373ינור וסרפסא תונוכמ
    
(22:03 13/11/06) yoyo goopy money,money
    
(16:39 16/10/06) םזח רוא ךכ רחא יל ודות םתא ץץימחהל אל
    
(13:15 13/08/06) ןהכ ןויס !!!!!תולקב ףסכ תושעל
    
(23:44 20/07/06) ןודד ןח דיספמ סנכנ אלש ימ-וסנכ ץמאמ ילב ףסכ ןומה
    
(16:15 08/07/06) ירסוח אפטסומ החוטבה תשרה www.artofnet.net
    
(02:47 27/06/06) תוגוז יפוליח ל הביסמ קיראו ןא 0508549434 י!!!!!!.הריואל התוא סינכמ אלש רבג שי .הצור אלש השיא ןיא
    
(20:07 23/05/06) okets okets www.okets.co.il ץקוע רתאל וסנכ
    
(17:00 16/04/06) הניזופת הניתות םייחב םעפ לש תונמדזה ףרטצהלו סנכהל םיבייח םתא יינואג טושפ הז
    
(00:46 01/02/06) סאיטא 25 ןרומ !םיהדמ והשמ וסנכ
    
(14:42 19/12/05) ילילח הילדוא !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(23:17 14/12/05) tu tutsi ...םולכמ םיפלא תושעל ךיא
    
(10:01 29/10/05) ןלפק ילאיבא yes-ו םילבכ ןיב הטילק תוערפה
    
(18:06 22/09/05) הקימ הקימ 1יאדכ !ץמאמ םומנימב ףסכ הברה חיורהןל
    
(18:28 11/09/05) ינא ינא בשוחש ימל תונמדזה וז ףסכ הצורש ימ
    
(23:52 21/06/05) ןח ןחרוא ......ףסכ הברה הזו ןוגהו רשי ,יקוח הז
    
(16:13 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(10:39 12/06/05) ןתנ תלייא ! אורקל יאדכ - הרידנ תונמדזה
    
(10:21 28/05/05) ןב תאיל !!!םייניעב הדובע אלו תוטש אל הז !דבוע הז
    
(16:46 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(16:01 12/03/05) ןב ילוי תמוסרפמ ריש ייוהיז
    
(01:06 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(01:30 14/11/04) קיראו ןא לצא תוינימ וד םישנו תוגוזל גוח 05052764 יגוז קוניפ קר ?? םכלש תוינימה תא ורפשת דציכ תוגוזל
    
(23:40 20/10/04) םינור םינור ףסכ תושעל ואוב
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ