תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

המודאה הפיח םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(12:28 24/01/11) ןרק יזח  ,תיבה דע יוסיע
    
(12:27 24/01/11) ןרק יזח  אפסלו םילפטמל םירצומ תונח
    
(09:35 05/01/08) ןזוא לג תשרב לסרודכ קחשמ
    
(15:41 29/08/10) יול רמות תאצל ףידע אל
       
(14:06 19/04/08) יאנאי יניא רבד לש הלא וסנכ
    
(15:40 29/08/10) יול רמות דמחנ תמאב
       
(17:05 16/10/07) K WORK !םירקסל םישורד
    
(11:04 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(14:44 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(09:46 09/12/05) eyal doron םילארשיל !!!!!!!!!!!! ישומיש רתא
    
(18:30 27/07/05) ילואש קיציא הפיח הלאאי
    
(14:04 04/07/05) אורקל יאדכ !!!לודגב ףסכ חיורהל ינואג ןויער
    
(21:37 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ