תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

המודאה הפיח םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ