תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

הנוזתב יופיר םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(10:13 30/12/12) טמס ןח תיטתסא הצע
    
(23:31 07/11/10) ןרק יזח  ,אפסלו םילפטמל םירצומ תונח
    
(23:29 07/11/10) ןרק יזח  ,תיבה דע יוסיע
    
(13:23 19/12/05) ילילח הילדוא !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(19:52 26/11/07) .ש דרו הילדואל
       
(15:50 02/10/05) תיאופר תונלשר םורופ להנמ - ד"וע ,יקסלקס ריאי תיאופר תונלשר אשונב שדח םורופ
    
(01:52 20/10/07) הדרב ןורש תיאופר תונלשר
       
(19:47 16/10/07) K WORK !םירקסל םישורד
    
(10:59 19/06/07) ריבד ירבג   היוחו םיקוניפ-םיכורא םיגאסמ םיבהואש םישנאל
    
(11:49 18/09/05) רנטיו סוירמ הליגל
    
(21:48 11/09/05) רנטיו סוירמ ! םירחאה םימורופה ישרופ לכל םיאבה םיכורב
    
(09:46 10/07/05) ץיבוקשרה הרובד ןוכיס ימרוג ילעבל אירב םייח חרואל הכרדהו ןומיא
    
(19:53 07/01/04) ןינקאוא תינור [ת"ל] ןהורקה תלחמל תצלמומ הנוזת
    
(23:20 11/01/04) רנטיו סוירמ ןהורקל הנוזת
       
(14:58 25/08/04) לאירונ היח ןהורקל תטרופמו הנוכנ הנוזת - תויחנה
          
(10:13 07/05/05) לאירונ היח ןהורקל הנוכנ הנוזתו יופיר
             
(21:08 14/05/05) רנטיו סוירמ ןהורקל הנוזת
                
(15:30 09/05/05) םיקסע שיא !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(17:24 03/10/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא קיראו ןא לצא תונרקס ךותמ היווח
    
(22:02 05/06/04) רוהוצהמ ישילש ימיב תוגוז יפוליח רוהוצהמ ישילש ימיב תוגוז יפוליח וצח דעו םירוהוצהמ ישילש ימיב תוגוז יפוליח
    
(20:47 17/05/04) sex party http://www.love10.co.il/ego.html ור תורנ רואל הקילדמ הליוב תוגוז-יפוליח תוביסמב תועובש םיגגוח
    
(12:29 17/05/04) לט עטנ םיביטנרטלא םילפטמו םיתפורוטנ םישורד
    
(12:28 17/05/04) לט עטנ החלצה תנדס
    
(20:33 24/04/04) תואמצע גח םילבמו םיריכמ םישגפנ http://www.love10.co.i 04-4-26תואמצעה-םוי ברעב תוגוז יפוליח
    
(16:06 03/04/04) SWINGERS קיראו ןא !!!תוגוז יפוליחב חמש תורח גח
    
(21:41 05/02/04) הכימת רהס בדנתהל ןמז ךל שיו םישנאמ ךל תפכא םא
    
(04:36 26/01/04) horo aeh2 !!!ןכ חוטב ןאכ ,םיחיוורמ אל וטולב
    
(15:11 04/12/03) םיסינ זעוב $$$תולקבו חוטב ףסכ ןומה תושעל$$$
    
(11:34 12/11/03) ןועבג תאיל םויסטופ - ןגלשא
    
(19:11 26/11/03) רעס תידיע ןגלשא רסוח
       
(01:15 17/05/03) י'גרנא ףייל רואיל (הדועת) הטאיד יצעויל זכורמ סרוק
    
(11:32 12/11/03) ןורש תלצבח הנוזתל סרוק
       
(21:33 13/10/03) דוד ןב ביני סיזולקנורפ
    
(10:18 27/08/03) ש תלייא םד תוקידבו לורטסלוכ
    
(12:20 31/08/03) רנטיו סוירמ הנוזתו לורטסלוכ
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ