שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

תימדת לש ןיינע םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(13:12 02/01/19) תימדת בוציע - הליא   הנעמל רגסנ םורופה
    
(09:29 22/11/18) זבלא יבוקעי ףוגה תפשב םירקש
    
(13:06 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש רקשמש םדא
       
(09:25 22/11/18) זבלא יבוקעי האצרהב לאמש דיב קר שומיש
    
(13:03 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש האצרהב תחא דיב שומיש
       
(09:06 06/11/18) זבלא יבוקעי ףוצרפה תמכוח
    
(12:58 02/01/19) תימדת בוציע - הליא םינפה תמכוח
       
(07:05 06/11/18) זבלא יבוקעי תישיא-ןיב תרושקית
    
(12:56 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש םיינש ןיב החיש
       
(12:57 05/11/18) זבלא בקעי  תמוצב תיתרגש אל הדימע
    
(12:51 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש םיינתמה לע םיידי
       
(12:09 04/11/18) ןהכ ילחר תודצרמ םייניע
    
(12:48 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש תודצרמ םייניעל תויורשפא
       
(11:08 06/02/17) ןומלס תירונ ?ןוכנ וב שמתשהל ךיא -םיסיר לגעמ
    
(12:18 15/12/17) תימדת בוציע - הליא  םיסיר לגעמ
       
(21:18 22/04/17) רוא ןב לט היירחא רזחמ ינאש ילש הנכשה הלאינד לש הרבח יבגל הלאש
    
(21:16 22/04/17) רוא ןב לט הלאש
    
(21:15 22/04/17) רוא ןב לט תולאש המכ
    
(20:19 04/10/13) . לחר תימינפ תימדת לומ תינוציח תימדת
    
(20:30 04/10/13) תימדת בוציע - הליא  ינושאר םשור
       
(09:20 30/03/12) ג ריפוא החיש ימוחתב םיקפוא תבחרה
    
(08:20 30/11/12) רזלג יפיצ  קוט לומס
       
(15:11 12/03/12) . תימולש דיינ ןופלטו םידלי
    
(15:16 12/03/12) רזלג יפיצ  ללכבו םידלי םע תרושקת
       
(02:01 13/01/12) . תיריא ןחלוש יסומינ
    
(16:19 17/01/12) תימדת בוציע - הליא  םיילאמשל ןחלוש יסומינ
       
(15:25 12/06/10) ףוגה תפש ףוגה תפש  ינרדומה םלועב ףוגה תפש
    
(10:44 03/06/10) ילברגלא ןרק !הרזע -םידלי לצא ףוג תפש
    
(21:08 03/06/10) תימדת בוציע - הליא  םידלי לש ףוגה תפש
       
(13:49 16/05/10) רוצהדפ התינח ןחלוש יסומינ
    
(05:06 23/05/10) תימדת בוציע - הליא  םיידיב הליכא
       
(11:25 21/01/10) ןר ילרוא תויוברת ןיב רעפ
    
(10:03 24/01/10) תימדת בוציע - הליא  םיסומינו תרושקת
       
(13:47 24/01/10) ןר ילרוא [ת"ל] !!! הבר הבר הבר הדות
          

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ