שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

תימדת לש ןיינע םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(11:08 06/02/17) ןומלס תירונ ?ןוכנ וב שמתשהל ךיא -םיסיר לגעמ
    
(12:18 15/12/17) תימדת בוציע - הליא  םיסיר לגעמ
       
(21:18 22/04/17) רוא ןב לט היירחא רזחמ ינאש ילש הנכשה הלאינד לש הרבח יבגל הלאש
    
(21:16 22/04/17) רוא ןב לט הלאש
    
(21:15 22/04/17) רוא ןב לט תולאש המכ
    
(20:19 04/10/13) . לחר תימינפ תימדת לומ תינוציח תימדת
    
(20:30 04/10/13) תימדת בוציע - הליא  ינושאר םשור
       
(09:20 30/03/12) ג ריפוא החיש ימוחתב םיקפוא תבחרה
    
(08:20 30/11/12) רזלג יפיצ  קוט לומס
       
(15:11 12/03/12) . תימולש דיינ ןופלטו םידלי
    
(15:16 12/03/12) רזלג יפיצ  ללכבו םידלי םע תרושקת
       
(02:01 13/01/12) . תיריא ןחלוש יסומינ
    
(16:19 17/01/12) תימדת בוציע - הליא  םיילאמשל ןחלוש יסומינ
       
(15:25 12/06/10) ףוגה תפש ףוגה תפש  ינרדומה םלועב ףוגה תפש
    
(10:44 03/06/10) ילברגלא ןרק !הרזע -םידלי לצא ףוג תפש
    
(21:08 03/06/10) תימדת בוציע - הליא  םידלי לש ףוגה תפש
       
(13:49 16/05/10) רוצהדפ התינח ןחלוש יסומינ
    
(05:06 23/05/10) תימדת בוציע - הליא  םיידיב הליכא
       
(11:25 21/01/10) ןר ילרוא תויוברת ןיב רעפ
    
(10:03 24/01/10) תימדת בוציע - הליא  םיסומינו תרושקת
       
(13:47 24/01/10) ןר ילרוא [ת"ל] !!! הבר הבר הבר הדות
          
(12:56 04/06/09) יול תירונ ןחלוש ביבס . ילמרופ חוריאב הבישי רדס
    
(02:15 07/06/09) תימדת בוציע - הליא  ילאמרופ חוראב ןחלושה ביבס הבישיה רדס
       
(01:21 08/04/09) יתרות דרו תועונת אלל רוביד
    
(20:41 13/04/09) ירא ןב רימת תימולש םיידי תועונת אלל רוביד
       
(23:14 15/04/09) יתרות דרו םיידי ועונתב שומש אלל רובד
          
(13:51 22/02/09) בבוי ןורי הדובע ןויאר תארקל ךירדמ םע ץבוק
    
(17:18 09/07/08) יאלוזא ילא ףוגה תפש אשונב דרוו ץבוק
    
(11:28 10/07/08) תימדת בוציע - הליא  ףוגה תפש ץבוק
       
(13:18 16/06/08) תימדת בוציע - הליא   הנעמל שדחמ חתפנ םורופה
    

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ