תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

תימדת לש ןיינע םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(11:08 06/02/17) ןומלס תירונ ?ןוכנ וב שמתשהל ךיא -םיסיר לגעמ
    
(12:18 15/12/17) תימדת בוציע - הליא  םיסיר לגעמ
       
(21:18 22/04/17) רוא ןב לט היירחא רזחמ ינאש ילש הנכשה הלאינד לש הרבח יבגל הלאש
    
(21:16 22/04/17) רוא ןב לט הלאש
    
(21:15 22/04/17) רוא ןב לט תולאש המכ
    
(20:19 04/10/13) . לחר תימינפ תימדת לומ תינוציח תימדת
    
(20:30 04/10/13) תימדת בוציע - הליא  ינושאר םשור
       
(09:20 30/03/12) ג ריפוא החיש ימוחתב םיקפוא תבחרה
    
(08:20 30/11/12) רזלג יפיצ  קוט לומס
       
(15:11 12/03/12) . תימולש דיינ ןופלטו םידלי
    
(15:16 12/03/12) רזלג יפיצ  ללכבו םידלי םע תרושקת
       
(02:01 13/01/12) . תיריא ןחלוש יסומינ
    
(16:19 17/01/12) תימדת בוציע - הליא  םיילאמשל ןחלוש יסומינ
       
(15:25 12/06/10) ףוגה תפש ףוגה תפש  ינרדומה םלועב ףוגה תפש
    
(10:44 03/06/10) ילברגלא ןרק !הרזע -םידלי לצא ףוג תפש
    
(21:08 03/06/10) תימדת בוציע - הליא  םידלי לש ףוגה תפש
       
(13:49 16/05/10) רוצהדפ התינח ןחלוש יסומינ
    
(05:06 23/05/10) תימדת בוציע - הליא  םיידיב הליכא
       
(11:25 21/01/10) ןר ילרוא תויוברת ןיב רעפ
    
(10:03 24/01/10) תימדת בוציע - הליא  םיסומינו תרושקת
       
(13:47 24/01/10) ןר ילרוא [ת"ל] !!! הבר הבר הבר הדות
          
(12:56 04/06/09) יול תירונ ןחלוש ביבס . ילמרופ חוריאב הבישי רדס
    
(02:15 07/06/09) תימדת בוציע - הליא  ילאמרופ חוראב ןחלושה ביבס הבישיה רדס
       
(01:21 08/04/09) יתרות דרו תועונת אלל רוביד
    
(20:41 13/04/09) ירא ןב רימת תימולש םיידי תועונת אלל רוביד
       
(23:14 15/04/09) יתרות דרו םיידי ועונתב שומש אלל רובד
          
(13:51 22/02/09) בבוי ןורי הדובע ןויאר תארקל ךירדמ םע ץבוק
    
(17:18 09/07/08) יאלוזא ילא ףוגה תפש אשונב דרוו ץבוק
    
(11:28 10/07/08) תימדת בוציע - הליא  ףוגה תפש ץבוק
       
(13:18 16/06/08) תימדת בוציע - הליא   הנעמל שדחמ חתפנ םורופה
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ