תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

תימדת לש ןיינע םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(13:12 02/01/19) תימדת בוציע - הליא   הנעמל רגסנ םורופה
    
(09:29 22/11/18) זבלא יבוקעי ףוגה תפשב םירקש
    
(13:06 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש רקשמש םדא
       
(09:25 22/11/18) זבלא יבוקעי האצרהב לאמש דיב קר שומיש
    
(13:03 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש האצרהב תחא דיב שומיש
       
(09:06 06/11/18) זבלא יבוקעי ףוצרפה תמכוח
    
(12:58 02/01/19) תימדת בוציע - הליא םינפה תמכוח
       
(07:05 06/11/18) זבלא יבוקעי תישיא-ןיב תרושקית
    
(12:56 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש םיינש ןיב החיש
       
(12:57 05/11/18) זבלא בקעי  תמוצב תיתרגש אל הדימע
    
(12:51 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש םיינתמה לע םיידי
       
(12:09 04/11/18) ןהכ ילחר תודצרמ םייניע
    
(12:48 02/01/19) ירא ןב רימת תימולש תודצרמ םייניעל תויורשפא
       
(11:08 06/02/17) ןומלס תירונ ?ןוכנ וב שמתשהל ךיא -םיסיר לגעמ
    
(12:18 15/12/17) תימדת בוציע - הליא  םיסיר לגעמ
       
(21:18 22/04/17) רוא ןב לט היירחא רזחמ ינאש ילש הנכשה הלאינד לש הרבח יבגל הלאש
    
(21:16 22/04/17) רוא ןב לט הלאש
    
(21:15 22/04/17) רוא ןב לט תולאש המכ
    
(20:19 04/10/13) . לחר תימינפ תימדת לומ תינוציח תימדת
    
(20:30 04/10/13) תימדת בוציע - הליא  ינושאר םשור
       
(09:20 30/03/12) ג ריפוא החיש ימוחתב םיקפוא תבחרה
    
(08:20 30/11/12) רזלג יפיצ  קוט לומס
       
(15:11 12/03/12) . תימולש דיינ ןופלטו םידלי
    
(15:16 12/03/12) רזלג יפיצ  ללכבו םידלי םע תרושקת
       
(02:01 13/01/12) . תיריא ןחלוש יסומינ
    
(16:19 17/01/12) תימדת בוציע - הליא  םיילאמשל ןחלוש יסומינ
       
(15:25 12/06/10) ףוגה תפש ףוגה תפש  ינרדומה םלועב ףוגה תפש
    
(10:44 03/06/10) ילברגלא ןרק !הרזע -םידלי לצא ףוג תפש
    
(21:08 03/06/10) תימדת בוציע - הליא  םידלי לש ףוגה תפש
       
(13:49 16/05/10) רוצהדפ התינח ןחלוש יסומינ
    
(05:06 23/05/10) תימדת בוציע - הליא  םיידיב הליכא
       
(11:25 21/01/10) ןר ילרוא תויוברת ןיב רעפ
    
(10:03 24/01/10) תימדת בוציע - הליא  םיסומינו תרושקת
       
(13:47 24/01/10) ןר ילרוא [ת"ל] !!! הבר הבר הבר הדות
          


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ