שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

הרובעת ,םיטפוש ,טפשמ םורופ

       ח"ש 190 םורופה תפוקב תעכ   

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(15:02 11/01/20) פ דוהא [ת"ל] יביט קוח
    
(15:24 16/10/19) 12דועמ ןד ןישוריג ד"וע לע הצלמה
    
(15:26 16/10/19) 12דועמ ןד [ת"ל] הפיחב ןישוריג ןיד ךרוע דרשמ רתאל רושיק
       
(21:28 28/09/19) ןירג העונ Lawww ןיד יכרוע לטרופ
    
(21:33 28/09/19) 20 ןדיע טפשמה םוחתב םיפיטו תושדח ,ןיד יכרוע עיצמש יטפשמ פיט לטרופ
       
(19:02 03/09/19) 30 רנבא הריד תריכמל ןיעקרקמ ןיד ךרוע לע תוצלמה
    
(19:06 03/09/19) ןד יש ץלמומ ןיעקרקמ ןיד ךרוע
       
(19:11 03/09/19) ןלוג יטב ביבא לתב ןיד יכרוע שופיחל רתא
       
(21:53 21/08/19) מ השמ םיצופנ תיאופר תונלשר יגוס
    
(21:40 21/08/19) ר ןור od-haifa
    
(21:47 21/08/19) מ פיט תעדל יאדכש יטפשמ עדימ - יטפשמ פיט
       
(21:35 21/08/19) ר ןור ןופצהו הפיחב ןיד יכרוע סקדניא
    
(18:43 06/01/17) ידרשמ להנמ  א"תב דרשמ
    
(18:24 12/09/11) עבג רואיל תיאופר תונלשר
    
(03:29 23/11/12) ןובנ הרימ הזה רתאב
       
(15:18 18/12/13) Molson יטסירכ תונלשר ד"וע
          
(18:39 26/12/16) ןהכ דוד [ת"ל] םוחב ץילממ
             
(21:24 28/11/12) תימי זעוב ןיד ךרוע לצא
       
(23:21 24/01/16) לט תימי החלצהב
          
(23:23 24/01/16) לט תימי הפי
             
(23:06 06/10/08) ןורי ןולא הרבח תמקה
    
(23:32 24/01/16) ןח זעוב תויהל לוכי
       
(09:55 05/08/11) ילש ןטק יאנותיע  תיחשהל חוכה אקמט
    
(23:29 24/01/16) ןח זעוב ןיינעמ רתא
       
(10:56 03/08/14) ןונד ינד תודובע תביתכ
    
(18:43 01/03/15) סומע ילא תודובע תביתכ
       
(18:46 01/03/15) סומע ילא הדובע תביתכ
       
(15:27 29/10/12) קינלוקש ידג בכרה םע הנואת
    
(20:40 13/06/13) וקלט קיבוד ךירצש ימ לבא
       
(21:17 15/06/13) ינוק התירש הפי שממ ואוו
          
(09:15 01/09/13) קליב הירא אירב ןוירה
             
(08:23 15/07/13) בונ יבא רד סמ ןונכת
    
(20:33 08/04/13) קסובמס ריפוא  תיאופר תונלשר ןיד ךרועל רשקב
    
(00:53 08/05/09) יסונמ ידיד שומישו שדח רתא
    
(13:20 11/08/11) ןהכה ריאמ !הבר הדות
       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ