תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

הרובעת ,םיטפוש ,טפשמ םורופ

       ח"ש 190 םורופה תפוקב תעכ   תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(15:02 11/01/20) פ דוהא [ת"ל] יביט קוח
    
(15:24 16/10/19) 12דועמ ןד ןישוריג ד"וע לע הצלמה
    
(15:26 16/10/19) 12דועמ ןד [ת"ל] הפיחב ןישוריג ןיד ךרוע דרשמ רתאל רושיק
       
(21:28 28/09/19) ןירג העונ Lawww ןיד יכרוע לטרופ
    
(21:33 28/09/19) 20 ןדיע טפשמה םוחתב םיפיטו תושדח ,ןיד יכרוע עיצמש יטפשמ פיט לטרופ
       
(19:02 03/09/19) 30 רנבא הריד תריכמל ןיעקרקמ ןיד ךרוע לע תוצלמה
    
(19:06 03/09/19) ןד יש ץלמומ ןיעקרקמ ןיד ךרוע
       
(19:11 03/09/19) ןלוג יטב ביבא לתב ןיד יכרוע שופיחל רתא
       
(21:53 21/08/19) מ השמ םיצופנ תיאופר תונלשר יגוס
    
(21:40 21/08/19) ר ןור od-haifa
    
(21:47 21/08/19) מ פיט תעדל יאדכש יטפשמ עדימ - יטפשמ פיט
       
(21:35 21/08/19) ר ןור ןופצהו הפיחב ןיד יכרוע סקדניא
    
(18:43 06/01/17) ידרשמ להנמ  א"תב דרשמ
    
(18:24 12/09/11) עבג רואיל תיאופר תונלשר
    
(03:29 23/11/12) ןובנ הרימ הזה רתאב
       
(15:18 18/12/13) Molson יטסירכ תונלשר ד"וע
          
(18:39 26/12/16) ןהכ דוד [ת"ל] םוחב ץילממ
             
(21:24 28/11/12) תימי זעוב ןיד ךרוע לצא
       
(23:21 24/01/16) לט תימי החלצהב
          
(23:23 24/01/16) לט תימי הפי
             
(23:06 06/10/08) ןורי ןולא הרבח תמקה
    
(23:32 24/01/16) ןח זעוב תויהל לוכי
       
(09:55 05/08/11) ילש ןטק יאנותיע  תיחשהל חוכה אקמט
    
(23:29 24/01/16) ןח זעוב ןיינעמ רתא
       
(10:56 03/08/14) ןונד ינד תודובע תביתכ
    
(18:43 01/03/15) סומע ילא תודובע תביתכ
       
(18:46 01/03/15) סומע ילא הדובע תביתכ
       
(15:27 29/10/12) קינלוקש ידג בכרה םע הנואת
    
(20:40 13/06/13) וקלט קיבוד ךירצש ימ לבא
       
(21:17 15/06/13) ינוק התירש הפי שממ ואוו
          
(09:15 01/09/13) קליב הירא אירב ןוירה
             
(08:23 15/07/13) בונ יבא רד סמ ןונכת
    
(20:33 08/04/13) קסובמס ריפוא  תיאופר תונלשר ןיד ךרועל רשקב
    
(00:53 08/05/09) יסונמ ידיד שומישו שדח רתא
    
(13:20 11/08/11) ןהכה ריאמ !הבר הדות
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ