שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

הרובעת ,םיטפוש ,טפשמ םורופ

       ח"ש 190 םורופה תפוקב תעכ   

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:00 05/12/10) ןהכ רשוא ?לוטיבל הליע .העונת ח"ודב ןוכנ אל ךיראת
    
(22:12 25/07/11) ןהכ יאחוי העונת חוד לוטיבל ךירדמה
       
(13:17 11/08/11) ןהכ ןתנוי ןכ
       
(15:13 02/05/10) הוקת ןתנ ל"וחב תורבח
    
(15:15 02/05/10) הוקת ןתנ ןיינעמ
       
(23:10 06/03/10) י ירימ צ"תנב העיסנ - העונת חוד
    
(18:52 18/01/10) ילא ילא העפותה הצופנ המכ דע
    
(12:45 18/01/10) תוחוד לטבמ  העונת תרטשמ לש תוחוד לטבל
    
(17:56 12/05/06) יט נא יט דלונ טפשמה תותיחשל שדח םורופ ן / םלוכל םולש תבש
    
(17:58 12/05/06) יט נא יט בוש הסננ
       
(13:40 29/06/09) יול הרובד םורופ
       
(17:08 15/10/06) ברימ ברימ !! התומלגתהב תלוויאה / ? טפשמ תיבב דקפוהש ד"ספ ןיד והמ
    
(23:37 04/04/09) יקסבוליפ ינב יטנוולר הז םא יתעד
       
(00:51 08/05/09) יסונמ ידיד שדח םורופ
       
(14:06 13/11/08) ירבצ תירוא ןוינחב - הינח ח"וד תלבק
    
(19:58 28/08/08) רומג ליבד ...הז אוה םייח קקוש םורופ הזיא
    
(10:51 21/05/08) םכנויעל םכנויעל קירדומ ר"ד ןיד קספ
    
(14:12 11/03/08) ןהכ הלנ סנק לוטיבל השקב
    
(20:57 17/09/07) Z ריאי הרכשה בכרב העונת תוריבע
    
(08:27 28/04/07) טוהרה ץלוהטור לוהינה ףלחתה עודמ
    
(11:03 18/04/07) לסאוו ובא ןיסאי ובנגנש הירואית- יספט
    
(20:24 19/11/06) matm.smser.co.il matm.smser.co.il !!!סנכיש ףסכ הצורש ימ
    
(23:23 22/03/07) לודגה םסוקה הז תא יתישע
       
(01:51 05/02/07) ימרכ ןורי תוריהז רסוח תריבע לע טפשמ
    
(01:42 26/02/07) אקמיק לש רתאה ד"וע ,רינ החמש ןורי םולש
       
(04:06 10/03/07) ןועש לודגה גוחמה ?החמש ד"וע ןוכנ יתנבה םאה
       
(06:11 10/11/06) ריפכ הנליא ?ןיעקרקמ אשונב ץועי לבקל ןתינ םאה
    
(17:48 10/11/06) רפוע דוד לואשל רתאב לואשל יסנ
       
(20:14 28/11/06) גליאה גלוע ץץץטואי
       
(17:22 09/02/07) ד"וע ,ירהד לאומש [ת"ל] .קזח ילילש - הטושפ הניה הבושתה
       
(10:14 18/12/06) ץיבקסומ ןרע הרזע השקב
    
(17:03 20/12/06) גליאה גלוע םיקוסה ןיד יחוא לש םורפ אז
       
(21:12 29/11/06) ןהכ תירש העונת חוד
    
(11:18 28/11/06) n Mor ילמוהב קנע תוריד רגאמ
    
(20:10 28/11/06) גליאה גלוע ראדסב ול
       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ