תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

הרובעת ,םיטפוש ,טפשמ םורופ

       ח"ש 190 םורופה תפוקב תעכ   תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:00 05/12/10) ןהכ רשוא ?לוטיבל הליע .העונת ח"ודב ןוכנ אל ךיראת
    
(22:12 25/07/11) ןהכ יאחוי העונת חוד לוטיבל ךירדמה
       
(13:17 11/08/11) ןהכ ןתנוי ןכ
       
(15:13 02/05/10) הוקת ןתנ ל"וחב תורבח
    
(15:15 02/05/10) הוקת ןתנ ןיינעמ
       
(23:10 06/03/10) י ירימ צ"תנב העיסנ - העונת חוד
    
(18:52 18/01/10) ילא ילא העפותה הצופנ המכ דע
    
(12:45 18/01/10) תוחוד לטבמ  העונת תרטשמ לש תוחוד לטבל
    
(17:56 12/05/06) יט נא יט דלונ טפשמה תותיחשל שדח םורופ ן / םלוכל םולש תבש
    
(17:58 12/05/06) יט נא יט בוש הסננ
       
(13:40 29/06/09) יול הרובד םורופ
       
(17:08 15/10/06) ברימ ברימ !! התומלגתהב תלוויאה / ? טפשמ תיבב דקפוהש ד"ספ ןיד והמ
    
(23:37 04/04/09) יקסבוליפ ינב יטנוולר הז םא יתעד
       
(00:51 08/05/09) יסונמ ידיד שדח םורופ
       
(14:06 13/11/08) ירבצ תירוא ןוינחב - הינח ח"וד תלבק
    
(19:58 28/08/08) רומג ליבד ...הז אוה םייח קקוש םורופ הזיא
    
(10:51 21/05/08) םכנויעל םכנויעל קירדומ ר"ד ןיד קספ
    
(14:12 11/03/08) ןהכ הלנ סנק לוטיבל השקב
    
(20:57 17/09/07) Z ריאי הרכשה בכרב העונת תוריבע
    
(08:27 28/04/07) טוהרה ץלוהטור לוהינה ףלחתה עודמ
    
(11:03 18/04/07) לסאוו ובא ןיסאי ובנגנש הירואית- יספט
    
(20:24 19/11/06) matm.smser.co.il matm.smser.co.il !!!סנכיש ףסכ הצורש ימ
    
(23:23 22/03/07) לודגה םסוקה הז תא יתישע
       
(01:51 05/02/07) ימרכ ןורי תוריהז רסוח תריבע לע טפשמ
    
(01:42 26/02/07) אקמיק לש רתאה ד"וע ,רינ החמש ןורי םולש
       
(04:06 10/03/07) ןועש לודגה גוחמה ?החמש ד"וע ןוכנ יתנבה םאה
       
(06:11 10/11/06) ריפכ הנליא ?ןיעקרקמ אשונב ץועי לבקל ןתינ םאה
    
(17:48 10/11/06) רפוע דוד לואשל רתאב לואשל יסנ
       
(20:14 28/11/06) גליאה גלוע ץץץטואי
       
(17:22 09/02/07) ד"וע ,ירהד לאומש [ת"ל] .קזח ילילש - הטושפ הניה הבושתה
       
(10:14 18/12/06) ץיבקסומ ןרע הרזע השקב
    
(17:03 20/12/06) גליאה גלוע םיקוסה ןיד יחוא לש םורפ אז
       
(21:12 29/11/06) ןהכ תירש העונת חוד
    
(11:18 28/11/06) n Mor ילמוהב קנע תוריד רגאמ
    
(20:10 28/11/06) גליאה גלוע ראדסב ול
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ