תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

הממדה םלועב הבהא םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(14:46 09/07/15) בולינד ינגבי םלוכל ףיכ םוי
    
(17:23 11/08/14) המח הנד זכרמב םיעוריא םלוא
    
(11:53 09/02/14) רנטייה רוד העינמ תוליעפ
    
(17:00 02/02/14) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  חמשמ עוריאל הנתמ וא העתפה
    
(13:42 05/09/13) rn ןר   םניחב תויורכה רתא
    
(11:16 01/08/13) rn ןר  םירבגו םישנל םניח תויורכה
    
(22:54 23/07/13) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  תיבה דע יוסיע-יפויו חופיט
    
(12:41 08/01/13) YOSSI44@GMAIL.COM יסוי הצע ךירצ
    
(16:27 12/08/11) ריבד ירבג הנתמכ ןייוצמ-ההובג תורש תעדות םע ריכב יטרפ הסעע זכרמב
    
(19:35 18/02/11) ןרק יזח  הפיחב יעוצקמ יוסיע
    
(03:20 02/11/08) רוא יפד !יתימא הז !ןומהו לק ףסכ
    
(17:25 06/10/10) יול רמות [ת"ל] לאיצנטופ שי
       
(18:26 26/06/05) ז יבצ ףסכ ןומה ןומה תושעל ךיא
    
(17:59 02/08/10) ינמ דוד ..לאיצטנופ שי
       
(17:24 06/10/10) יול רמות [ת"ל] לאיצנטופ שי טלחהב
          
(13:51 05/07/05) byob y !ןמוזמ!!!םכילא םג העיגמ הלודגה ףסכה תרשרש
    
(16:01 05/08/10) ינמ דוד םכל הדות
       
(17:24 06/10/10) יול רמות [ת"ל] ךל םג הדות
          
(20:55 28/11/09) ןרק יזח  םיקוורו תוקוור תוביסמ
    
(22:36 01/11/09) ןרק יזח  הוולשו קוניפ עגור=הפיחב יעוצקמ יוסיע
    
(22:51 19/02/09) coper ailon השק הדירפ
    
(22:51 19/02/09) coper ailon השק הדירפ
    
(09:28 09/07/08) Israel Laughter Yoga קוחצ הגוי 18.00-19.00 'ב ימיב עובש לכ h4uh.com קוחצ הגוי Yoga !!!םניח
    
(22:20 07/05/08) רנשריק הרש !!!!!!!!!!עיגהל קיספמ אל ףסכה
    
(12:48 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(21:00 12/11/06) moses raviv ?ןופאלפה ךרד ףסכ חיוורהל םיצור
    
(21:04 12/11/06) ןהכ ימר ןייטחס
       
(19:50 24/09/06) ןיא לט !גחל ,הבהאב ינממ
    
(21:27 30/09/06) בקעי השמ ...יתמשרתה
       
(21:29 30/09/06) יול תינליא יתמשרתה ינא םג
       
(17:21 06/08/06) יח ריאי םיבתכתמה תצובק
    
(18:10 20/07/06) ןודד ןח ףסכ חיוורהל הלק הטיש
    
(11:37 27/05/06) רגנמ ינור תוביסמל דויצ תרכשהל ץראב הלודגה הרבחה
    
(00:58 09/03/06) א רימא !!!ינואג ןויער !!! לק ףסכ
    
(09:11 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ