תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

סקפיט תקהל םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(11:48 03/02/06) יליווש עידומה .סקפיט לש רישה לע םיקניל תליבח
    
(15:07 05/08/10) ינמ דוד ..םכילע ןיא
       
(16:18 07/05/08) רנשריק הרש !!!!!!!!!!םלועל ביבסמ לויט
    
(13:21 16/07/07) ץרווש הטדוא .םירתא סקדניא -שדח רתא
    
(16:03 20/04/07) ןמכלב ילא !!!ןמוזמ תושעל רתויב הלקהו הריהמה ךרדה
    
(10:03 08/01/07) 0508549434 תוגוז יפוליח 0508549434 קיראו ןא לכו ...דחיב םהינש ...ףרוחב קיראו ןא לש תוגוז יפוליח תוביסמ
    
(23:12 18/04/06) ינולפ יננד "סולפ הציקסה" רתאל רוזעל ואוב
    
(15:35 15/02/06) ןמרפ לג שדח תיבל רבוע םורופה
    
(17:59 15/02/06) @סקפיט@ היאמ !לג ךל םולש
       
(14:31 16/02/06) ןקרב תמשב [?הפאלב ךלש םייחה] יחא ייה
       
(12:16 16/02/06) המק הנד   םירבח לש קנע רחבמ םע שדח תויורכה רתא
    
(00:20 07/02/06) ןקרב תמשב 32 רחמ גגוחש םא גיבל בוט לזמ
    
(01:07 15/02/06) ק תימולש םיטרפ
       
(17:10 14/02/06) לארשי בל ?שדחה קסידב היהי "הביסמ עובש ףוס"
    
(19:02 14/02/06) ןקרב תמשב זוחא האמב תעדוי אל לבא ללכיי הביסמ ש"הפוסש הארנכ
       
(11:03 14/02/06) יסלסק יתיא סקפיט ךיילע הלוח
    
(14:17 14/02/06) ןקרב תמשב תויונחל אצוי -30.3ב שדח קסיד
       
(13:33 13/02/06) נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח www.love10.co.il קיראו ןא לצא הנידמב הבוטה הביסמה- הבהאה גח
    
(12:52 11/02/06) ולש הילג זוא יבוק
    
(14:49 10/02/06) __ קחמ [ת"ל] ?? זוא יבוק לש אצומה המ עדוי והשימ
    
(15:22 10/02/06) ןקרב תמשב ילסא יאסינוט
       
(15:42 10/02/06) __ קחמ [ת"ל] הדות
          
(18:21 09/02/06) ףולכמ לארוא ...המיתח יל ןת
    
(18:47 09/02/06) רנייש ןתמ ךליבשב דחוימב בתוכ ינא הללאי
       
(19:25 07/02/06) ןקרב תמשב התוא םתקחיש יבוקו לג
    
(15:04 05/02/06) ןהכ לכימ ןפצי לצא סקפיט
    
(22:07 05/02/06) @סקפיט@ היאמ הטדוא ומכ חחח ..."םש היהא ינא"ו
       
(00:49 06/02/06) ק תימולש ?2ץורעב ןאפצי
       
(22:18 04/02/06) @סקפיט@ היאמ ! רבד עדויה לכלו לג הזש יל הארנש יליווש עידומל
    
(23:05 01/02/06) ןקרב תמשב ביניו יתיא ריאמ לבנע לג תוכרב
    
(18:17 30/01/06) ץרפ ןדיע ?"המיתח ול ןת"רישה יתממ
    
(13:49 01/02/06) @סקפיט@ היאמ [ת"ל] ...רבדה ןכא
       
(22:17 19/01/06) ןקרב תמשב םכילא יל הנטק השקב ה'רבחהו יבוק לג
    
(15:24 17/01/06) @סקפיט@ היאמ ףףףףףףףףוס ףוס !!!!!!! ירישעו שדח םובלא שי ךרעב םיישדוח דוע
    
(20:38 17/01/06) ןקרב תמשב 2006 תנש תא יל םתישע-ה'רבחה לכו ימר יבוק לג
       
(00:55 18/01/06) והילא וסינ גישמ ינא ךיא
       
(12:56 18/01/06) @סקפיט@ היאמ .............לבא בותכ המ בל יתמש אל ינא
          
(13:22 18/01/06) והילא וסינ ךל הארנ המ חחחח
             
(16:01 18/01/06) @סקפיט@ היאמ [ת"ל] בוט .......חחחח
                


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ