תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

סכלא לש הלילצה םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(21:53 01/01/04) וטילזוח יצירפ !!!!!ןאכל וסנכ ?הברהו ףסכ תושעל םיצור
    
(12:54 26/08/10) ינמ דוד םולח הז תוסנל
       
(10:23 12/03/09) ןרק יזח  יוסיעב ףיכו קוניפ עגור
    
(19:46 08/12/07) םולש ןולא ןיינעמ סקס רתא
    
(19:46 08/12/07) םולש ןולא דחא דוע
       
(20:26 21/09/08) מ הלול סקס דוע
          
(16:25 12/12/07) WORK הדובע !!םתוא ףוסאל אוב-ךילע םילפונ םילקש
    
(11:45 09/12/07) אא ןויס !!!תוקילק רתא
    
(16:25 16/11/07) טיד תימימ   ....תוחפ תצקלו םייניצרל ץלמומ דואמ סקסו תויורכה רתא
    
(12:40 16/11/07) WORK הדובע !!!וסנכ-ינש םוי דע קר ח"ש 1000
    
(04:56 21/10/07) MONEY הדובע !םישורד-טקייורפל
    
(03:47 14/10/07) כ ןורש !םירקסל-םישורד
    
(06:01 13/10/07) כ ןורש [ת"ל] ?ילוא..הלילצ
    
(20:03 01/09/07) Levi Meir םוריעב הלילצ
    
(14:08 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(11:23 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(12:34 20/08/06) םישבוח תרבח עשילא הנושאר הרזע סרוק
    
(14:56 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(14:57 14/09/05) ינא ינא אב ףסכ ףסכ
    
(10:17 24/08/05) p lit םלתשמ -הלילצ סרוקל יוכיז -הריכמל
    
(11:27 09/06/05) 1 לטימ !םיכמסומ םיללוצל תויורכיה תעצה
    
(10:21 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(10:20 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(10:05 13/02/05) MONEY GOOD ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(11:00 16/08/04) יבוט קרב הלילצ דויצ לע תוצלמה
    
(22:07 29/07/04) ביבא תניע ימי תת םוליצ אשונב שגפמ
    
(14:28 13/01/04) רימט ןבואר שדח ןויער
    
(10:14 21/06/03) ןהכ ןימינב הלילצ דומיל
    
(00:09 01/06/03) השנמ םיסינ הנושאר הגרד תסוו
    
(16:55 20/05/03) jjjj רפרפ ץלמומ
    
(23:22 05/01/03) ססס ססס !ינואג טושפ ,םולכ לע ףסכ חיוורהל !! אורקל הבוח
    
(03:34 03/01/03) ןייטשפא המיד יניס וא/ו םירצמב הלילצ
    
(15:36 20/11/02) ןב ביני הלילצ תופמ
    
(17:07 09/09/02) ילא ילא הינש די הלילצ דויצב ןיינועמ
    
(18:00 01/02/02) Epshtein Dima Podvodnoe plavanie v Egipte.
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ