תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ישעמ ירי ןודעומ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(09:54 09/09/11) הנוב ליא וחירי חדקאל ףוליח יקלח
    
(11:48 14/11/06) בורישהמ ימשר ????יאכז בושי
    
(15:19 03/08/10) ינמ דוד ..הלעי המכ
       
(14:53 01/07/10) asd asd כגקש
    
(15:42 24/06/06) גלופ םתוי ריווא חדקא תונקיל ןיינועמ
    
(11:10 17/11/08) רוד הנור [ת"ל] םיריחמ
       
(11:07 17/11/08) רוד הנור [ת"ל] .הזב הנימאמ אל
    
(17:39 26/02/08) ר ינו'ג ?קשנ ןוישרל םיאכז ירי יכירדמו חווטמ יחקפמ לעב םאה
    
(20:09 13/12/07) WORK הדובע !!םתוא ףוסאל אוב-ךיילע םילפונ םילקש
    
(01:55 09/12/07) יח-רב יפס 19C קולג תונקל ןיינועמ
    
(00:50 15/10/07) A רימא [ת"ל]
    
(04:18 14/10/07) כ ןורש !!םירקסל םישורד
    
(11:27 04/05/07) דייצ דייצ דיצ ןוישיר איצוהל ןתינ ךיא
    
(07:23 22/02/07) לאר ןירייא טפוסורייא הבור םע יתוא םיספות םא
    
(12:06 17/01/07) דלפ ילא !!ףסכ הברה
    
(21:24 06/05/02) ןמלוו ידג ? S&W יחדקא תא םיבהוא אל המל
    
(21:47 06/05/02) --- רוא בהוא ינא
       
(09:37 07/05/02) לט קילומש S&W
       
(10:30 07/05/02) ינוחמש ליג SW99 לע תעד תווח:השקבל ףרטצמ
          
(19:19 27/10/02) ןמרוטקפס ימע ?תיסור הרבח S&W
          
(18:17 21/11/06) ןתנ יבג תימס יחדקא
       
(11:16 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(21:11 01/03/03) porat ori looking for Glock 19"
    
(18:12 02/03/03) רתאה להנמ רבע םורופה
       
(00:11 07/11/06) ךוק הבמב קולג
       
(15:49 04/11/06) לקד יצנב הריכמל חדקא
    
(23:23 25/10/06) רג ילא חדקא תריכמ
    
(02:58 20/09/04) ל ביני הריכמל 19 קולג חדקא
    
(18:34 20/03/05) dfg dfg ריחמה המ
       
(11:30 22/10/06) ץרווש הירנ 19 קולג
       
(18:22 04/10/06) ןח ימע קשנל םיאכז םיבושי תמישר
    
(12:33 20/08/06) םישבוח תרבח עשילא םיכירדמל הנושאר הרזע סרוק
    
(16:13 28/07/06) רכפ ירוא ?יאכז בושי ,הירהנ
    
(22:26 10/06/06) ף יקימ jat יקוריצ לוב
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ