תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

יטפשמ ץועיי םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(17:26 17/08/13) rn ןר   םניחב תויורכה רתא
    
(00:40 13/06/11) רוא זעוב קסע תחיתפ
    
(21:05 28/09/08) ומירפ ילוז ?ליבק המ - םילקשמ
    
(17:01 22/09/08) .ב דורמנ ?הרצק הפקתל קר המל - בכר תרכשה
    
(04:40 26/08/08) יול-הנחוא לחר הרזעל הפוחד השקב
    
(12:23 30/12/07) רלימ היאמ סנק םולשת
    
(11:03 31/07/08) בוקאילופ הנא רופיס ותוא קוידב
       
(18:05 28/07/08) ונונ יקיר הפועתה הדשו תולובגה תרטשמ
    
(15:20 19/02/08) KAPLAN SHARONA ?םניח יטפשמ ץועיי םיצור
    
(06:53 12/02/07) ןוש ריש ךסומ הנבמ לש המיסח
    
(11:48 12/02/07) לואשל רתאה www.2ask.co.il רתאב לואשל הסתנ
       
(15:39 30/12/07) םירוביד רתא תלהנה [ת"ל] .
          
(16:22 14/12/07) ןושחנ ןצינ לוטיב תורשפא וב ןיאש הזוח
    
(16:54 05/12/07) פס ינור עוריאהמ קלח םלצש הנותח םלצ
    
(23:08 13/11/07) luffy nrgy תובייחתהב דבועל הזוח
    
(15:46 16/09/07) רדלא רורד שער
    
(00:10 04/07/07) יאבג תלייא םושיא בתכ ,ץראהמ האיצי
    
(08:48 01/07/07) ילדוג יטלפ ?עובתל הלוכי תופתוש םאה
    
(18:02 24/06/07) חבס יבא יטפשמ ץועיי
    
(11:13 21/05/07) יסא ריאמ הרידב םיגרוס
    
(19:47 14/02/07) ןמאנ תיור ?ק'צ לטבל רתומ םאה
    
(17:36 26/01/07) זפ רוטקיו ראב תיינב
    
(08:23 26/01/07) יתימא הימ רטסאבקולב לש סנק
    
(12:45 25/01/07) יתימא הימ רטסאבקולב לש סנק
    
(17:19 24/01/07) יתימא הימ רטסאבקולב לש סנק
    
(02:29 25/04/06) טילבנזור ןולא היחקפו ביבא לת תייריע
    
(23:30 13/09/06) באד הטיר ... הניד יכרועו היחקפ ביבא לת תייריע
       
(23:58 13/09/06) טילבנזור ןולא ...ירעצל
          
(07:20 20/12/06) דוה והילא "דיב ןתנ" + "םותחל ברסמ"
          
(10:50 22/11/06) יול ריפוא יוגש היינח ח"וד
    
(13:44 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(17:11 03/11/06) ןוזול ידג ןבצעמו ינרטנק הינח חוד
    
(23:21 23/05/06) דוה והילא ? TV תרגא בוח לש תונשיתה תמייק םאה
    
(21:31 31/07/06) ףירח ליא היזיולט תרגא
       
(21:56 19/07/06) ץנג םחנמ זרפומ הינח סנק
    
(21:30 31/07/06) ףירח ליא הבושת זרפומ סנק
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ