שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

ונוא יטרקומד רפס תיב םורופ

םורופה להנמ תעדוהל

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(10:07 27/01/10) ולש ימימ ד התיכב דלי םושרל תניינועמ
    
(23:46 31/08/09) ונוא תירק סיפ חופת בורקה ישימחב םיגוח גנינפה - ונוא תירק סיפ חופתב םיגוח
    
(17:23 30/08/09) ןמפוה קינומ ?ביבא לת םורדמ עיגמש והשימ שי
    
(22:47 27/01/09) אישנ תיזפ הביבסהו ןג תמר רוזאמ תועסה
    
(19:52 17/03/09) ןילביצ ידע ןג-תמרמ תועסה
       
(13:23 16/04/09) ןילביצ ידע ןג תמרמ תועסה
       
(14:57 16/04/09) . תינור רפסה תיבל רשקתהל יאדכ
          
(16:02 17/09/08) רב תניר ןחלוש-יקחשמ תועצמאב שוביג תוליעפ
    
(23:36 05/12/08) קרמ יבצ ןב הבוט שוביג יקחשמ
       
(10:15 09/11/08) קלופ הדיוד יטרקומדב בהז תרגאל םשרהל הנמזה
    
(18:35 30/01/05) רשא ןדע !רבכ ונ
    
(23:50 06/05/08) גג דד יצראה רפס תיב רתא
       
(21:53 16/12/07) דיבר יפר דוהי / ןוסונוומ רוזאל תועסה
    
(16:35 10/12/07) cohen yariv טנרטניאב לסקא לש ימצע דומיל
    
(08:36 11/09/07) ךפונ יליג ....םיממעושמל םינטוב תצק
    
(17:15 25/06/07) יוסח יוסח רפסה תיב יבגל תולאש
    
(20:42 02/06/07) הדש בינ הזה םורופה לש ומויק לע יתעדי אל ךיא
    
(12:41 18/02/07) ליא ידע ירסל ינד םע םישגפמ תרדס
    
(23:46 06/02/07) לאירבג ינ'ג רב ףסא רפוסה תאמ "עבש" רפסה
    
(08:07 10/01/07) ץרפ יתא תוהבגה תותיכל יטרקומד רפס תיב
    
(10:51 29/12/06) רשא ןדע ...יתחכש
    
(11:55 17/12/06) ינרק היג ןותיעל רשקב הלאש , עבשילאל
    
(11:53 17/12/06) ינרק היג ...-םינופלט תמישר הגישמ ינא ךיא
    
(19:59 27/09/06) ןלפק הנפד יתדוד תב רורד היאמל
    
(17:38 17/08/06) םש אלל םילודג םידלי
    
(22:55 09/08/06) אריפש םתור !הירפואל העדוה
    
(23:29 09/08/06) אריפש םתור ?הריפוא לש ליימה תבתוכ תא שי והשימל ילוא
       
(00:24 11/08/06) Roll Ofira Welcome to Pittsburgh
       
(20:10 24/05/06) גרבדלוג שריה ללה !םלוכל םולש
    
(14:52 23/05/06) ירפ ילרוא יטרקומד םידלי ןג
    
(20:27 15/11/05) תוקפה בהל 12 שדוחב עינמה עובש תארקל לוהוכלאו םימסב שומיש תעינמל תוגצה
    
(13:51 28/10/05) רשא ןדע ישל
    
(21:16 20/09/05) רול אופירה שנה טובה וגעגוע
    
(14:19 21/09/05) רשא ןדע !!!הריפוא
       
(22:56 12/09/05) ןולי לג !!? יתוא רכוז והשימ
    

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ