הלש םורופב tatu :םש
13:55 13/09/17 :ךיראת
עובשה עצמאב סמסל אלו רשקתהל אל הרילוחל רמאש המכ ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
.םיעוריאל תאצל לכוי אל רחמש רקובה סמיס אוה

.רמא אל המל ול רמא tatu הרבעש םעפ
.עובשה עצמא אל ול רמא אוה לבא
.בוש ול ריכזי

חוניש .םויה ידמ רתוי ןנכת אל רבכ tatu
.םולכ השעי אלו
.הז הככ .תושעל המ ןיא
.וב רכזהל הצור אלו רדס תצק תושעל בשח

.ומצע לא לקו בוט היהיש

,הזמ ץוח
.דבל רחמ םג ,דבל tatu רחמ םג:תובוגת

(23:42 24/06/18) הלש םורופב tatu \ דיל הפ היינבה יבגל םיתבה לע תועדומ ומש    
(23:40 24/06/18) הלש םורופב tatu \ ינויב 17-23 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא