הלש םורופב tatu :םש
13:55 13/09/17 :ךיראת
עובשה עצמאב סמסל אלו רשקתהל אל הרילוחל רמאש המכ ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
.םיעוריאל תאצל לכוי אל רחמש רקובה סמיס אוה

.רמא אל המל ול רמא tatu הרבעש םעפ
.עובשה עצמא אל ול רמא אוה לבא
.בוש ול ריכזי

חוניש .םויה ידמ רתוי ןנכת אל רבכ tatu
.םולכ השעי אלו
.הז הככ .תושעל המ ןיא
.וב רכזהל הצור אלו רדס תצק תושעל בשח

.ומצע לא לקו בוט היהיש

,הזמ ץוח
.דבל רחמ םג ,דבל tatu רחמ םג:תובוגת

(23:06 18/02/18) הלש םורופב tatu \ ראורבפב 11-17 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    
(01:26 24/02/18) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו       
(01:27 24/02/18) הלש םורופב tatu \ יעיבר םגו       
(12:17 22/02/18) הלש םורופב tatu \ בותכל חכש tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא