הלש םורופב tatu :םש
23:36 13/09/17 :ךיראת
ישילש םגו :אשונ
:העדוה
.םיענ רתוי .היטבמאב תצק הקנמ tatu:תובוגת

(13:26 20/09/17) הלש םורופב tatu \ ול ער ,ול ער ,ול ערו ףייע tatu    
(12:55 20/09/17) הלש םורופב tatu \ תקלוחהמ הרידהמ הזל תפכא המ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא