הלש םורופב tatu :םש
23:37 13/09/17 :ךיראת
ישימח םגו :אשונ
:העדוה
.שהמ יוכיז לבקמ tatu
.םילקש 20 .בוש קדב tatu .חירסמ שממ אוה .חירסמה זרואה לע
.דמחנ

.בוביסב תולשב תוננב 2 חקול הלילב םגו:תובוגת

(13:26 20/09/17) הלש םורופב tatu \ ול ער ,ול ער ,ול ערו ףייע tatu    
(12:55 20/09/17) הלש םורופב tatu \ תקלוחהמ הרידהמ הזל תפכא המ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא