הלש םורופב tatu :םש
23:37 13/09/17 :ךיראת
ישימח םגו :אשונ
:העדוה
.שהמ יוכיז לבקמ tatu
.םילקש 20 .בוש קדב tatu .חירסמ שממ אוה .חירסמה זרואה לע
.דמחנ

.בוביסב תולשב תוננב 2 חקול הלילב םגו:תובוגת

(23:06 18/02/18) הלש םורופב tatu \ ראורבפב 11-17 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    
(01:26 24/02/18) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו       
(01:27 24/02/18) הלש םורופב tatu \ יעיבר םגו       
(12:17 22/02/18) הלש םורופב tatu \ בותכל חכש tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא