הלש םורופב tatu :םש
23:37 13/09/17 :ךיראת
ישימח םגו :אשונ
:העדוה
.שהמ יוכיז לבקמ tatu
.םילקש 20 .בוש קדב tatu .חירסמ שממ אוה .חירסמה זרואה לע
.דמחנ

.בוביסב תולשב תוננב 2 חקול הלילב םגו:תובוגת

(20:38 24/11/17) הלש םורופב tatu \ רוחבה ,רוחבה ,רוחבה    
(20:39 24/11/17) הלש םורופב tatu \ הזכ ישחומ שארב ץפוק םואתפ אוה ךיא       
(01:00 24/11/17) הלש םורופב tatu \ ולש תיבה לעבש סאובמ דואמ tatu    
(02:18 24/11/17) הלש םורופב tatu \ tatu -ל רמא ןיינב ירמוחהמ הזש לבח       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא