הלש םורופב tatu :םש
23:37 13/09/17 :ךיראת
ישימח םגו :אשונ
:העדוה
.שהמ יוכיז לבקמ tatu
.םילקש 20 .בוש קדב tatu .חירסמ שממ אוה .חירסמה זרואה לע
.דמחנ

.בוביסב תולשב תוננב 2 חקול הלילב םגו:תובוגת

(23:42 24/06/18) הלש םורופב tatu \ דיל הפ היינבה יבגל םיתבה לע תועדומ ומש    
(23:40 24/06/18) הלש םורופב tatu \ ינויב 17-23 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא