הלש םורופב tatu :םש
23:38 13/09/17 :ךיראת
היבגל ךבסותמ tatu -ש הלימ םע ליימ היה םדוק :אשונ
:העדוה
.לזאזעל

.רוחבה יבגל יוסינב ךישמהל tatu -ל אב אלו
.בוט ול השוע אל רוחבב תורכזהה
תרחא יהשימ םע וישכע אוה ילוא
.tatu -ל ער קיפסמ השע אוה ,אל םא םגו
ןורטאיתהמ הזל חולשל ליחתהש םיליימהמ וישכע בהלתמ אל םג אוה
.ויבגל
.בהלתמ אל
.ותוא חוכשל הצור ירה:תובוגת

(23:06 18/02/18) הלש םורופב tatu \ ראורבפב 11-17 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    
(01:26 24/02/18) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו       
(01:27 24/02/18) הלש םורופב tatu \ יעיבר םגו       
(12:17 22/02/18) הלש םורופב tatu \ בותכל חכש tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא