הלש םורופב tatu :םש
23:38 13/09/17 :ךיראת
היבגל ךבסותמ tatu -ש הלימ םע ליימ היה םדוק :אשונ
:העדוה
.לזאזעל

.רוחבה יבגל יוסינב ךישמהל tatu -ל אב אלו
.בוט ול השוע אל רוחבב תורכזהה
תרחא יהשימ םע וישכע אוה ילוא
.tatu -ל ער קיפסמ השע אוה ,אל םא םגו
ןורטאיתהמ הזל חולשל ליחתהש םיליימהמ וישכע בהלתמ אל םג אוה
.ויבגל
.בהלתמ אל
.ותוא חוכשל הצור ירה:תובוגת

(23:42 24/06/18) הלש םורופב tatu \ דיל הפ היינבה יבגל םיתבה לע תועדומ ומש    
(23:40 24/06/18) הלש םורופב tatu \ ינויב 17-23 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא