הלש םורופב tatu :םש
00:47 14/09/17 :ךיראת
קובסייפב תילגנא לע תועטב ץחול tatu ,םילזאזעה לזאזעל :אשונ
:העדוה
.ץפוק רוחבהו
.לזאזעל
.ןמזה לכ ולש הנומתה תא תוארל הצור אל tatu
.לזאזעל
.תושעל המ ןיא:תובוגת

(23:42 24/06/18) הלש םורופב tatu \ דיל הפ היינבה יבגל םיתבה לע תועדומ ומש    
(23:40 24/06/18) הלש םורופב tatu \ ינויב 17-23 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא