הלש םורופב tatu :םש
00:47 14/09/17 :ךיראת
קובסייפב תילגנא לע תועטב ץחול tatu ,םילזאזעה לזאזעל :אשונ
:העדוה
.ץפוק רוחבהו
.לזאזעל
.ןמזה לכ ולש הנומתה תא תוארל הצור אל tatu
.לזאזעל
.תושעל המ ןיא:תובוגת

(20:38 24/11/17) הלש םורופב tatu \ רוחבה ,רוחבה ,רוחבה    
(20:39 24/11/17) הלש םורופב tatu \ הזכ ישחומ שארב ץפוק םואתפ אוה ךיא       
(01:00 24/11/17) הלש םורופב tatu \ ולש תיבה לעבש סאובמ דואמ tatu    
(02:18 24/11/17) הלש םורופב tatu \ tatu -ל רמא ןיינב ירמוחהמ הזש לבח       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא