הלש םורופב tatu :םש
00:47 14/09/17 :ךיראת
קובסייפב תילגנא לע תועטב ץחול tatu ,םילזאזעה לזאזעל :אשונ
:העדוה
.ץפוק רוחבהו
.לזאזעל
.ןמזה לכ ולש הנומתה תא תוארל הצור אל tatu
.לזאזעל
.תושעל המ ןיא:תובוגת

(23:06 18/02/18) הלש םורופב tatu \ ראורבפב 11-17 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    
(01:26 24/02/18) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו       
(01:27 24/02/18) הלש םורופב tatu \ יעיבר םגו       
(12:17 22/02/18) הלש םורופב tatu \ בותכל חכש tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא