הלש םורופב tatu :םש
00:47 14/09/17 :ךיראת
קובסייפב תילגנא לע תועטב ץחול tatu ,םילזאזעה לזאזעל :אשונ
:העדוה
.ץפוק רוחבהו
.לזאזעל
.ןמזה לכ ולש הנומתה תא תוארל הצור אל tatu
.לזאזעל
.תושעל המ ןיא:תובוגת

(13:26 20/09/17) הלש םורופב tatu \ ול ער ,ול ער ,ול ערו ףייע tatu    
(12:55 20/09/17) הלש םורופב tatu \ תקלוחהמ הרידהמ הזל תפכא המ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא