הלש םורופב tatu :םש
12:16 14/09/17 :ךיראת
הנומת תועדוה ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
.תוקחמנ אל ,תובחרו תולודג ןה םא ,קובסייפב חלוש tatu -ש
.קודבל .ןמז הז לע זבזב tatu -ו
.םיעוריא לע םגו
.לזאזעל

.תיב דעו אלו תיב דעו התיהש תאז לש הרידב הפ םיחדוקו
.לזאזעל
.טקש בהוא .טקש בהוא tatu:תובוגת

(20:38 24/11/17) הלש םורופב tatu \ רוחבה ,רוחבה ,רוחבה    
(20:39 24/11/17) הלש םורופב tatu \ הזכ ישחומ שארב ץפוק םואתפ אוה ךיא       
(01:00 24/11/17) הלש םורופב tatu \ ולש תיבה לעבש סאובמ דואמ tatu    
(02:18 24/11/17) הלש םורופב tatu \ tatu -ל רמא ןיינב ירמוחהמ הזש לבח       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא