הלש םורופב tatu :םש
12:16 14/09/17 :ךיראת
הנומת תועדוה ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
.תוקחמנ אל ,תובחרו תולודג ןה םא ,קובסייפב חלוש tatu -ש
.קודבל .ןמז הז לע זבזב tatu -ו
.םיעוריא לע םגו
.לזאזעל

.תיב דעו אלו תיב דעו התיהש תאז לש הרידב הפ םיחדוקו
.לזאזעל
.טקש בהוא .טקש בהוא tatu:תובוגת

(23:42 24/06/18) הלש םורופב tatu \ דיל הפ היינבה יבגל םיתבה לע תועדומ ומש    
(23:40 24/06/18) הלש םורופב tatu \ ינויב 17-23 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא