הלש םורופב tatu :םש
12:16 14/09/17 :ךיראת
הנומת תועדוה ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
.תוקחמנ אל ,תובחרו תולודג ןה םא ,קובסייפב חלוש tatu -ש
.קודבל .ןמז הז לע זבזב tatu -ו
.םיעוריא לע םגו
.לזאזעל

.תיב דעו אלו תיב דעו התיהש תאז לש הרידב הפ םיחדוקו
.לזאזעל
.טקש בהוא .טקש בהוא tatu:תובוגת

(23:06 18/02/18) הלש םורופב tatu \ ראורבפב 11-17 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    
(01:26 24/02/18) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו       
(01:27 24/02/18) הלש םורופב tatu \ יעיבר םגו       
(12:17 22/02/18) הלש םורופב tatu \ בותכל חכש tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא