הלש םורופב tatu :םש
23:15 13/01/18 :ךיראת
ןורג באכ תצק םע םק tatu :אשונ
:העדוה
.גגה לע ישיש םויב היהש רוקה ללגב
.תיבב תבש ישישב היה אלש לזמ ול היה
.הדות ןומה רמוא אוהו לודג לזמ

.הז הככו אצוי אלו עובשה הרידל אובל הצר tatu:תובוגת

(23:42 24/06/18) הלש םורופב tatu \ דיל הפ היינבה יבגל םיתבה לע תועדומ ומש    
(23:40 24/06/18) הלש םורופב tatu \ ינויב 17-23 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא