הלש םורופב tatu :םש
23:15 13/01/18 :ךיראת
ןורג באכ תצק םע םק tatu :אשונ
:העדוה
.גגה לע ישיש םויב היהש רוקה ללגב
.תיבב תבש ישישב היה אלש לזמ ול היה
.הדות ןומה רמוא אוהו לודג לזמ

.הז הככו אצוי אלו עובשה הרידל אובל הצר tatu:תובוגת

(19:06 20/10/18) הלש םורופב tatu \ ירלולסה תא קיתשה אל tatu    
(16:48 20/10/18) הלש םורופב tatu \ ףייע דואמ ,ףייע הייהנ tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא