הלש םורופב tatu :םש
23:15 13/01/18 :ךיראת
ןורג באכ תצק םע םק tatu :אשונ
:העדוה
.גגה לע ישיש םויב היהש רוקה ללגב
.תיבב תבש ישישב היה אלש לזמ ול היה
.הדות ןומה רמוא אוהו לודג לזמ

.הז הככו אצוי אלו עובשה הרידל אובל הצר tatu:תובוגת

(22:06 17/01/18) הלש םורופב tatu \ ןומה הפ בתוכ tatu    
(23:50 14/01/18) הלש םורופב tatu \ ראוניב 7-13 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    
(20:49 17/01/18) הלש םורופב tatu \ ךשמה       
(20:53 17/01/18) הלש םורופב tatu \ ישימח םגו       
(20:54 17/01/18) הלש םורופב tatu \ תבש םגו       
(22:04 17/01/18) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו       
(22:05 17/01/18) הלש םורופב tatu \ תבש םגו       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא