הלש םורופב tatu :םש
23:30 13/01/18 :ךיראת
רוחבה יבגל :אשונ
:העדוה
,ברעב הדות סמיס אוה תוחפל
.בוש סמסל ןווכתה tatu -ש ינפל
,הדות רמוא אלש םיבצע היה אל תוחפל זא
?ימל .סומיסב ןווכתה אוה ימל ,תונרקס ןיידע לבא
.רשקתיש םג בתכ
?םנמאה
.ןכ ילוא ,עדוי tatu המ

,הצור הרוחבשכ עדוי אוהש םויה רמא םדוקה רוחבה
.ותוא הצור tatu -ש עדי אוה זא
.םיעדויש tatu -ל ורמא רבכ ,ונ

.דוע דיגהל הצור tatu המ
,והשמ שיש בשוח אוה בושש
.תוילשאב היחי אלש זא
.םולכ ןיא .תמאה וזו םולכ ןיא עגרכ
.רורב אל רשק
.םולכ ןיא
.הז לע הנבי אל tatu -ש
.םירחא םע אצי tatu -ש
.הז לע תונבל ילב תויחל ךישמיש

,ומש חמי ,םדוקה רוחבה ךיאו
tatu -ל היהי םאש ,אשנמ םע דרוי שיא הזיא וארשכ והשיתמ רמא
.הככ ותוא בחסת םא ,השעת המ ,קונית
הז המ זא ,tatu לש ליגה תא עדוי םדוקה רוחבהש רעשמ tatu
.ומש חמי .סקטה תורסחו ולאה תוילעוגה תורעהה
.ומצעב זכורמ ךכ לכ .tatu תא האור אל ללכב .עגופ דימת
.תועגופ תורעה ילב םעפ ןיא טעמכ
?הז תא דיגהל המל ,רגובמ ליגב tatu -ש עדוי אוה םא
?המל ,המל ,םיהלא
.שפנ לעוג הז
.ןתונ אל די וליפאש ,tatu -מ ול דרי ךיאו
.ונממ ירמגל דרי tatu -ל םג ,בוט:תובוגת

(19:06 20/10/18) הלש םורופב tatu \ ירלולסה תא קיתשה אל tatu    
(16:48 20/10/18) הלש םורופב tatu \ ףייע דואמ ,ףייע הייהנ tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא