הלש םורופב tatu :םש
23:33 13/01/18 :ךיראת
לש הרעההמ ןבצעתמ ארונ tatu :אשונ
:העדוה
,םדוקה רוחבה
.הזב רכזנשכ
,tatu לש ליגה תא עדוי אלו הנווכב אל הז תא השועש עדוי היה םא
.סעוכ תוחפ היה
,עדוי .ומש חמי ,עדוי אוה לבא
.הזה לעוגה המל זא
.םולכ ול ריעהל לוכי אל tatu -ו
.םולכ ריעהל לוכי אל
.tatu -ל באוכ דואמש בשוח אל אוה ,המ:תובוגת

(23:42 24/06/18) הלש םורופב tatu \ דיל הפ היינבה יבגל םיתבה לע תועדומ ומש    
(23:40 24/06/18) הלש םורופב tatu \ ינויב 17-23 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא