הלש םורופב tatu :םש
23:33 13/01/18 :ךיראת
לש הרעההמ ןבצעתמ ארונ tatu :אשונ
:העדוה
,םדוקה רוחבה
.הזב רכזנשכ
,tatu לש ליגה תא עדוי אלו הנווכב אל הז תא השועש עדוי היה םא
.סעוכ תוחפ היה
,עדוי .ומש חמי ,עדוי אוה לבא
.הזה לעוגה המל זא
.םולכ ול ריעהל לוכי אל tatu -ו
.םולכ ריעהל לוכי אל
.tatu -ל באוכ דואמש בשוח אל אוה ,המ:תובוגת

(22:16 17/03/18) הלש םורופב tatu \ חיטבה אוה ,רוחבה לש ומש חמי    
(22:26 17/03/18) הלש םורופב tatu \ רוחבמש רוחבל רשקב ףיסוהל דוע הצר tatu המ       
(22:19 17/03/18) הלש םורופב tatu \ סבכל הצור tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא