הלש םורופב tatu :םש
23:34 13/01/18 :ךיראת
תושעל המ ןיאו ,והזו עגפ אוה ,הז הככ :אשונ
:העדוה
.תושעל המ ןיא רבכ
.ששואתה ךכ רחאו ער דואמ tatu -ל הייהנ עגר ותואב:תובוגת

(23:53 15/07/18) הלש םורופב tatu \ ילויב 8-14 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    
(22:27 15/07/18) הלש םורופב tatu \ םירבד המכ    
(22:28 15/07/18) הלש םורופב tatu \ רוחבל םויה עגעגתה םואתפ tatu       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא