הלש םורופב tatu :םש
23:34 13/01/18 :ךיראת
תושעל המ ןיאו ,והזו עגפ אוה ,הז הככ :אשונ
:העדוה
.תושעל המ ןיא רבכ
.ששואתה ךכ רחאו ער דואמ tatu -ל הייהנ עגר ותואב:תובוגת

(19:06 20/10/18) הלש םורופב tatu \ ירלולסה תא קיתשה אל tatu    
(16:48 20/10/18) הלש םורופב tatu \ ףייע דואמ ,ףייע הייהנ tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא