הלש םורופב tatu :םש
23:34 13/01/18 :ךיראת
תושעל המ ןיאו ,והזו עגפ אוה ,הז הככ :אשונ
:העדוה
.תושעל המ ןיא רבכ
.ששואתה ךכ רחאו ער דואמ tatu -ל הייהנ עגר ותואב:תובוגת

(22:16 17/03/18) הלש םורופב tatu \ חיטבה אוה ,רוחבה לש ומש חמי    
(22:26 17/03/18) הלש םורופב tatu \ רוחבמש רוחבל רשקב ףיסוהל דוע הצר tatu המ       
(22:19 17/03/18) הלש םורופב tatu \ סבכל הצור tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא