הלש םורופב tatu :םש
23:37 13/01/18 :ךיראת
רחמ רשקתהל לוכי רוחבה :אשונ
:העדוה
רשקתיש בתכ ירה
.רשקתהל אל םג לוכיו
.עדוי tatu המ

ארח ךירצ אל אוה .הדעסמהמ חקלש ליעגמה לכואה תא קורזי tatu -ש
.הזכ:תובוגת

(22:16 17/03/18) הלש םורופב tatu \ חיטבה אוה ,רוחבה לש ומש חמי    
(22:26 17/03/18) הלש םורופב tatu \ רוחבמש רוחבל רשקב ףיסוהל דוע הצר tatu המ       
(22:19 17/03/18) הלש םורופב tatu \ סבכל הצור tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא