הלש םורופב tatu :םש
23:37 13/01/18 :ךיראת
רחמ רשקתהל לוכי רוחבה :אשונ
:העדוה
רשקתיש בתכ ירה
.רשקתהל אל םג לוכיו
.עדוי tatu המ

ארח ךירצ אל אוה .הדעסמהמ חקלש ליעגמה לכואה תא קורזי tatu -ש
.הזכ:תובוגת

(19:06 20/10/18) הלש םורופב tatu \ ירלולסה תא קיתשה אל tatu    
(16:48 20/10/18) הלש םורופב tatu \ ףייע דואמ ,ףייע הייהנ tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא