הלש םורופב tatu :םש
23:38 13/01/18 :ךיראת
תויביססבוא ףקתה םואתפ ףטח tatu :אשונ
:העדוה
.םדוקה רוחבה לש וזה תילעוגה הרעההמ
.ומש חמי
.אשונב עגופ דימת ,דימת
.עגופ דימת

.עגריש
.ןבצעתמו רכזנ םואתפו חכש םדוק
.לזאזעל:תובוגת

(22:06 17/01/18) הלש םורופב tatu \ ןומה הפ בתוכ tatu    
(23:50 14/01/18) הלש םורופב tatu \ ראוניב 7-13 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    
(20:49 17/01/18) הלש םורופב tatu \ ךשמה       
(20:53 17/01/18) הלש םורופב tatu \ ישימח םגו       
(20:54 17/01/18) הלש םורופב tatu \ תבש םגו       
(22:04 17/01/18) הלש םורופב tatu \ ישילש םגו       
(22:05 17/01/18) הלש םורופב tatu \ תבש םגו       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא