הלש םורופב tatu :םש
23:38 13/01/18 :ךיראת
תויביססבוא ףקתה םואתפ ףטח tatu :אשונ
:העדוה
.םדוקה רוחבה לש וזה תילעוגה הרעההמ
.ומש חמי
.אשונב עגופ דימת ,דימת
.עגופ דימת

.עגריש
.ןבצעתמו רכזנ םואתפו חכש םדוק
.לזאזעל:תובוגת

(22:16 17/03/18) הלש םורופב tatu \ חיטבה אוה ,רוחבה לש ומש חמי    
(22:26 17/03/18) הלש םורופב tatu \ רוחבמש רוחבל רשקב ףיסוהל דוע הצר tatu המ       
(22:19 17/03/18) הלש םורופב tatu \ סבכל הצור tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא