הלש םורופב tatu :םש
23:38 13/01/18 :ךיראת
תויביססבוא ףקתה םואתפ ףטח tatu :אשונ
:העדוה
.םדוקה רוחבה לש וזה תילעוגה הרעההמ
.ומש חמי
.אשונב עגופ דימת ,דימת
.עגופ דימת

.עגריש
.ןבצעתמו רכזנ םואתפו חכש םדוק
.לזאזעל:תובוגת

(23:42 24/06/18) הלש םורופב tatu \ דיל הפ היינבה יבגל םיתבה לע תועדומ ומש    
(23:40 24/06/18) הלש םורופב tatu \ ינויב 17-23 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא