הלש םורופב tatu :םש
02:59 13/07/18 :ךיראת
הרילוחה לש ומש חמי :אשונ
:העדוה
.ומש חמי
.אנוש .הזה םדא ןבה תא אנוש tatu
.ומש חמי .םישנא לע קוחצלו קוחצל בהוא קר ךיא

.התנע אל לבא ,יצחו ששל tatu םע העבק םירבג תלצנמש תאז זא
.קתשה לע היה הלש ןופלטה
ועגישו ירחא וליפא ,םירשעו עבשב ועיגה יצחו ששב םוקמב ,ףוסב
.הז לע לכשב תרפוח המכ .הלש תנברוחמה העדומה לע tatu תא
.רחואמ ןולמל ועיגה זאו
.תוששחב היה tatu ,תחנב לוכאל םוקמב
.היינח אצמ אל שפיטה .דיל הכורעתל וכלה
ולכתסה אל ללכב .התוא ןיינעמ לכוא קר םירבג תלצנמש תאז
.תצק וליפא .הכורעתב
.רוביצב הריש התצר זאו
,תוכורעת הצור המיטסופהש רמא ,הרילוחה םע עבק tatu זא
.ס.סב רפוסל ותוא וררג תוכורעת םוקמב לבא
טושפ .הלימ אל הז ,ןברוחמ הז המ ,ןברוחמ טרסל וסנכנ זאו
.יוניע
.לבז לע םייתעש זבזבמ אוה םואתפו ןמז ול ןיאש דימת שיגרמ tatu
.ןמזב רסוח ול שיש שיגרמ tatu ,ןכ
.םולכ לע תועש עבראל בורק םצעב זבזב
לכסתה ןמזה לכ .לבס לע .וליפא םייוסמ יוניע לע .םולכ לע ,המ
.רמגי ןברוחמה טרסהש הכיחו ןועשב
.םש ויה ןברוחמה טרסה בור טעמכ
.הצור איהש המ םישועו ראשהל התצר המיטסופה לבא

.דבל תכלל ,האצרהל דבל תכלל ךירצ היה tatu
םיביטקודרפ אל םירבד השעו ותוא ןיינעמ אלש המ ירחא ררגנ אוה
,ורובע םינהמ אלו
.דבל היה הככ לבא
,ךירצש ומכ ןמזה תא לצנמ היה ,והשמ דמול היה לבא ,דבל היה זא
,הלילה עצמאב לוכאל ךירצ אוהש ררגנ היה אל
.לזאזעל

.ותוא אנוש .הרילוחה תא אנוש tatu
.הנוע אל םירבג תלצנמש תאז הז ירחא םג ,ךיאו

םנמא ,הל סמיס tatu .ףסכ תוחפ הדיקפה ,המש חמי ,תריידה ,םגו
,םילקש 20 קר
המהב וזיא .הנטק הלימ ,תיארחה וליפא תחא הלימב הנעתש לבא
.הליעגמו החירסמ:תובוגת

(04:24 25/05/19) הלש םורופב tatu \ הנפרחתה השילגה ללכב    
(04:26 25/05/19) הלש םורופב tatu \ רחואמ ךכ לכ רבכו       
(04:28 25/05/19) הלש םורופב tatu \ םיעוריא תוארל לוכי אוה ,עגריש          
(03:44 25/05/19) הלש םורופב tatu \ בורקה ןמזב ןקותי אל םא    
(03:48 25/05/19) הלש םורופב tatu \ ונקותש םיגאב ינימ לכ ויה רבכ       
(04:00 25/05/19) הלש םורופב tatu \ ארח הזכ ,לזאזעל       

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא